Sunday, 18 October 2015

Tâi-gí sin chheh

台語新冊

​​《台語文發展年表》,《 台語作家著作目錄》 是國立台灣文學館『台語文學史料蒐集出版計劃』 ê 成果,  是lán 會會員 施俊州 博士 ê 大力之作。是當今lán 台語文學, 文學美學本土化, 極要緊ê khang-khòe kap 成就。因為台灣主體性ê歷史, 人物,事件,, tī chit ê 外來政權政策壓制下,也kā lán 台語文 相關ê 發展 kap 成就 放hō͘ 無要無緊,有ê koh khah 橫逆ê 刁工 iap--起來,致使,  lán hiah-ê 台語文過往, kap 當teh 發生ê 重要事件, 強強beh tī 時間 消磨nih 消失去ah。也造成chi̍t-kóa 文學史家無意無意放hō͘ 看bōe tio̍h, lán 讀in ê 文學史, koh kā ka-kī ê 語言放sak 了後,也soah 變做m̄-bat 台語先輩 ê 異邦人。

Chit nn̄g 本冊 tú好thang 當做 lán 對台語文界青瞑ê 解藥, 明目丸。按1865 開始,到2013年beh óa 150 tang 內, 重要,無重要ê 台語文歷史發展,先輩人物ê 貢獻kha 跡,tī hin 有siōng 詳細ê 整理 評述, 聽講chit-má chhìn-chhái 列也有超過 2000人, 人ô͘, m̄是 文章ê 數量。當然, 史料文獻蒐集是chit 項khang-khòe 極基礎ê 難關所在,也是冊nih 立論ê 根據。

Kā chiah-ê歷史陳跡放爛,hō͘ i 毀壞 lóng 加真簡單,ah tī 過去liâu-liâu-á 消無去ê 狀況 beh koh kā khioh--轉來, tio̍h 加 真費氣極厚工, koh kā i 整理分列,khioh 起台灣文學專門知識,lú 是需要耐性 kap 意志。Lán 實在 tio̍h kā 施博士 致敬。

No comments:

Post a Comment

hō͘-chèng sū-bū-só͘ kî-tâm

十三號請到2號櫃台中年小姐:你要辦什麼? K: ìn-kàm chèng-bêng。 中年小姐:請坐,要幾份? K:beh kè-sêng 。koh ài hō͘-kháu thêng-pún。 中年小姐:代書 要用的,你要確認幾份。 K:Lóng 1 hūn,...