Sunday, 25 October 2015

Âng-sek Tâi-oân

藍博洲 有寫 chi̍t 本 《紅色客家庄》,意思 ná lerh 講 in 客家庄 真chōe 熱性ê 少年人, tī hit ê 時代 lóng 加入 共產黨, ǹg-bāng 盡ka-kī 一己之力 kiâⁿ tī 建改新世界 ê 行列nih。Góa 想 hit kú in 應當 bōe kā ka-kī 看做 客人!因為 chit 款 民族主義思想 kap 共產主義 bōe合。

昨hng,lán terh 台南 府城區,浸tih PM2.5 ê 大氣 nih 散步siû 街。無tiuⁿ-tî 影tio̍h che 紅色ê 台灣。壁堵破爛,厝蓋也無看見影,恐驚--ê 是賣sak ah。氣勢bōe-bái,鹿á 真 大chiah, kā 台灣 咬 lerh,bōe-su 咬 han-chîr leh。

厝蓋kha 消失ê  chhiâⁿ隔, 椅桌,門枋,kap  人來客去kha-pō͘  聲,喊喝,bih聲,chheh聲,薰味, 酒味 iah  粉味也 lóng 消絲 無 影跡。孤孤 Àu phú 味 iah bōe 褪。Hit tah 紅 iah ná 血。真chōe  台灣人古ê 台灣,也是 kiâⁿ kah chit ê 地步。Lia̍h 牛, 蕃薯 chit 款 bōe 自主自覺 ê mi̍h-kiāⁿ 做 ka-kī ê symbol 代表,khah 講 mā 是悲情憤慨,講久 oan-nā àu phú,失去感動人ê 質素, chhin-chhiūⁿ Snow White, 本質性質 lóng 好, tio̍h 是 無自覺,無ka-kī ê 行動,所致,kan-taⁿ siàu-siūⁿ chi̍t ê 變態ê 王子 賜 i chi̍t 世人幸福。M̄肯 iah 是 m̄ 知影 tio̍h ka-kī 去面對敵人,惡行,去討回公道正義,汝ê 人生tio̍h kan-taⁿ chhun àu phú ê 滋味 niâ。

所以,hit chūn ê 共產黨人 比lán chit-chūn chōe chōe 人 khah 值得lán 來欣賞,來tam 味 iah 記述,iah 傳揚,In 無的確有成就,無的確有成果,是講 in  弄揚熱情,理想,koh 有走chông,phah phún,有犧牲。人tio̍h是 án-ni, chiah 證明i oa̍h lerh iā-kú-káⁿ。

所以,lán 無想tio̍h, 也無去ioh 主人意是sáⁿ,iā 無khòa 講 he 有可能代表中國侵領lán 台灣。要緊ê lán 想 m̄ 是 siáⁿ-mih 國家 m̄ 國家,lán 台灣 70 m̄是國家 ah, lán 也 慣勢慣勢 ah。Lán 心肝頭 khah khòa-ì  是人 m̄-chiâⁿ 人ê 日子 ài koh gōa 久?

No comments:

Post a Comment

hō͘-chèng sū-bū-só͘ kî-tâm

十三號請到2號櫃台中年小姐:你要辦什麼? K: ìn-kàm chèng-bêng。 中年小姐:請坐,要幾份? K:beh kè-sêng 。koh ài hō͘-kháu thêng-pún。 中年小姐:代書 要用的,你要確認幾份。 K:Lóng 1 hūn,...