Friday, 9 October 2015

sū-giân

Lán iah-bōe 編輯好sè ê 詩集 號名 《粗坑口聽雨聲》。粗坑是 lán 出世ê 血跡地, kàu kah 七歲離開 去tòa 台北新莊, 總--是塗肉鹹siam ê 血味, 剝 bōe lut。Phah-phún, tī 外鄉度活, 加減 lán se̍k-sāi ê 過日習慣 kap 年choeh, ta̍uh-ta̍uh-á hông thōa 去, 也 kap hiah-ê 人poaⁿ-nóa 久, 腔口, 語言也是 án-ni , lán ka-kī 粗坑ê 形影 tī 大都市lih 漸漸thǹg 換做 城內人pān-sè。

M̄-ku, 土直人oh 改, soah tī hia chhōe 無chi̍t jiah thang 安心khiā起ê 所在. Koh 台北人pàng-sak 台灣話siōng 緊快, 範圍siōng tōa siōng 嚴重。種種大環境社會, 文化, 經濟變遷ê 束縛 kap 巨力 chhui-ká lán 暫且khioh 起 mài 講, 地形, 地貌 也 kirn-tòer lerh 變. In lerh 歡喜 日日新, lán lerh 日日sīm。Ta̍h tio̍h 機會, 少年交ê 朋友牽成, lán 遠渡台南麻豆庄社, 入tōa-o̍h kà-chir。Iā  chiah khah 有心思thang 深想lán ê人生。

Chiah 開始寫 kóa m̄-chiâⁿ 樣ê 文章, 算 記錄ka-kī ê 日子kiam 反省。開始寫詩lán想講是學講話,講ka-kī ê 心內話。Chìn前所寫,量其約分3類,一--者 對ka-kī 發動自我探索、疏發、二--者批判公眾事務、第三 kā平凡日子lih ê 靈感 摘記落來。Iā 寫幾ā tang, 量thang 出詩集ah. 是講, lán koh ka-kī péng 出來看, 讀, 有ê chin bōe 見眾得, 有ê勉強, 因為 lán 底蒂phái 癖, ài 嫌人ê 詩, koh 有私心koh  berh 用台語詩教人台語,  所致, ka-kī 落去寫。 Ka-kī 總 感覺欠chi̍t khùi。Iā 好朋友 有kā lán 輕輕á tiám-tuh, lán也 聽 bōe 真, 也無才調隨學隨改. Tio̍h iah 是 chhop-chhop leh 作chi̍t 堆, kō͘ 準ê, nā ē 過 讀者心目tio̍h 算過關ah。

Lán 講 寫台南, tio̍h 是lerh寫 故鄉, 寫別人tio̍h 是lerh 寫ka-kī. 粗坑口是lán kap血跡地拆離離ê隔界, lán hit-chūn 也有看tio̍h khat-á車, lu塗車 隨lerh kā lán ê 故鄉挖sak, ná-sêng 講lán ê 故鄉失了價值. 幼kiáⁿ ê 心肝 hit chūn tio̍h 破去 ah, 是講 人幼bōe曉講, 也漸漸bōe曉講lán ka-kī 粗坑ê 母語。Kan-taⁿ chhun 雨聲 sio-siāng,  引人心悶,  ǹg-bāng 虹出tī天頂, ū 上帝ê 保領。

No comments:

Post a Comment

hō͘-chèng sū-bū-só͘ kî-tâm

十三號請到2號櫃台中年小姐:你要辦什麼? K: ìn-kàm chèng-bêng。 中年小姐:請坐,要幾份? K:beh kè-sêng 。koh ài hō͘-kháu thêng-pún。 中年小姐:代書 要用的,你要確認幾份。 K:Lóng 1 hūn,...