Tuesday, 20 October 2015

hóe-kim-ko͘

火金姑 之一                          林裕凱 2006/7/21故鄉之三

天暗暗無雲清風
Thô͘-kha出火金星,lán歡喜tiô 1-ē
sih-sih,是講無gōa chōe
起心pâi徊,強beh óa作伙
I soah hām lán terh bih-sio-chhēr

chiauh-chiauh i無聲無說
暗時門口埕,gún mā bih-sio-chhēr
sih-sihchegún kì-tî lih ê寶貝
in光點,菜股後溝1kòe
Gún tau tī深深山兜ê內底

hn̄g-hn̄g無停時間走過
無按算,心內chhia̍k 1 ē
sih-sihlín mā iân-chhiân tī外地
金金對相,1時浮雲遮過月
m̄án-chóaⁿ ìncháiⁿ-iūⁿ回?

Ām kòa-kòa,草葉有傳說
齷齪生存愛kapê土地!
sih-sih,為tio̍h生湠chōe-chōe
sih m̄止停,心頭 koh1á

絲絲吞忍,phoe piàⁿ kàu

1 comment:

  1. 火金星--long 是聽老人an-ne講。現代人khah che kong 火金姑。

    ReplyDelete

lāu-pē siōng bér ê kà-sī

果然, 人nā thiám 夢 tio̍h khah ē kāu 。Ta̍k pái 冷氣 29 tō͘  thàu-chá 天光時 lán lóng ē kôaⁿ kah 精神。Nā 強補眠,tio̍h ē hām-bîn 得夢。 夢--lih, lán mā kôaⁿ...