Monday, 2 April 2012

該死的族群

Lán siūⁿ-kóng, tong-kim Tâi-oân ê siā-hoē ná ē pìⁿ-kah án-ni?
Lán lóng lia̍h-chún ka-kī goa̋-nih-á ū chúi-chún, ū khì-chit, goa̋ ko-sióng leh,
Ā boē thèr hia ê, lán siūⁿ-kóng khah kan-khó͘ kèr-ji̍t ê, khah chho͘-tāng khang-khoè ê, khah tio̍h bak tang bak sai ê,
bak kah o͘-sô-sô ê, thái-ko noā lô ê, chhut-thâu tàu hoah siaⁿ,
Ah kah lán kāng khoán ê, mī lóng siūⁿ-kóng, m̄-thang ū kau-chhap khah hó, phak leh khah boē tio̍h chhèng;
Lán khoàⁿ pí lán khah hó ê, mī ba̍k-khang chhiah, in nā chhut tāi-chì, sī èng-kai.
Ah nā hiah ê ú koân ê, kan kau-poê boē tio̍h ê, he tio̍h: siōng hó, sí hó. án-ni, si̍t-chāi chit cho̍k liáu-jiân.

現今的台灣社會。我們是
我們自以為高尚, 從來不替比我們低下的
工人、受薪、清潔工、守門、臨時工,拾荒、資源回收人員.... 等等 被視為 低下的工作人員 出頭說話;
認為同等階級的, 則各人自掃門前雪,那是他們自己的事,
想別人稍微高一點的, 則 活該,
那些更高的,高不可攀的 則 該死。

No comments:

Post a Comment

hō͘-chèng sū-bū-só͘ kî-tâm

十三號請到2號櫃台中年小姐:你要辦什麼? K: ìn-kàm chèng-bêng。 中年小姐:請坐,要幾份? K:beh kè-sêng 。koh ài hō͘-kháu thêng-pún。 中年小姐:代書 要用的,你要確認幾份。 K:Lóng 1 hūn,...