Friday, 27 April 2012

thiⁿ-pông téng ê ìⁿ-á 天空燕影

Lán tú-á koh ēng lán ê Super Chhiú-ki-á, hip chiah hō͘ thêng, hong chí ê thiⁿ téng, lán ū khoàⁿ-kìⁿ ìⁿ-á, pan-kah kah ka-lēng. Tī oē-bīn lāi-toé, chit phiàn sè-î-á tē, hong kah hō͘ kau-hiáng, put-sî iô-ló͘ hit-keng chiam-thah toā-lâu. Lán ê sin-thé, kap s3600 lāi ê ìn-á kāng, ná ū ná bô, poe koân poe kē lóng bô lâu kah poàⁿ si hûn-jiah. 剛剛又用我的Nokia s3600 拍那灰濛,雨過的天空,至少可以分出東西吧。而我們在這風與雨交相伴奏的所在,身影正如他們, 盤旋於天房的燕子,幾乎看不到,沒有痕跡。 +++++++++++ 很 ut-chut 捏~~ 每次都把學生全部叫走~"~ 還叫學生來講,研討會去幫忙。謂 所謂的受教權呢?你系主任不知道 現在教務組會來查勤嗎? 叫我們如何交代? 學生還興高采烈說 老師今天不上課了 hoⁿh~"~

No comments:

Post a Comment

hō͘-chèng sū-bū-só͘ kî-tâm

十三號請到2號櫃台中年小姐:你要辦什麼? K: ìn-kàm chèng-bêng。 中年小姐:請坐,要幾份? K:beh kè-sêng 。koh ài hō͘-kháu thêng-pún。 中年小姐:代書 要用的,你要確認幾份。 K:Lóng 1 hūn,...