Wednesday, 11 April 2012

Nn̄g chiah ìⁿ-á teh khai-káng

Nn̄g chiah ìⁿ-á teh thang-á piⁿ khai-káng, ná khoàⁿ pak-hng ê kong-kéng. Lán, kiaⁿ ka i chhá tio̍h, khin-kha neh-chhiú keng-koè. Iah-sī hō͘ in siòng tio̍h. Chiu 1 siaⁿ, toā-toā siaⁿ kā láng koáⁿ. Lán sī beh koè hit thâu soé 1 ê á chhiú niâ lah. Chhiáⁿ lín mài kiàn-koè lah.
Koh chiu 1 siaⁿ, 1 chiah poe cháu, 1 chiah kim-kim siòng. In kha-chiah-phiaⁿ mā sī kim-kim khóng-chhiⁿ kah thiⁿ kāng sek, heng-khám 1 chiam 1 chiam ka-pi sek pho͘ teh pe̍h té ê lāi kah-á téng-bīn. Phian lâm ê ji̍t-thâu chhiō boē-tio̍h.
Soah, lán kín koh khin-kha, se̍h tńg khì 1 ê 4 kak kheng-á só͘-chāi, chò he bô chháu bô siâu ê m̄-chiâⁿ tāi .

Tha-tú-á, 2 chiah ìⁿ-á teh khai-káng,ba̍k-chiu khoàⁿ tùi pak-hng ê thiⁿ. Ang-á-thâu kah kha-chiah-phiaⁿ kāng sek, lóng thiⁿ hit pān ê khòng-chhiⁿ. Káⁿ sī teh chham-siông chó͘-kong-á lâi ê lō͘-soàⁿ leh.

No comments:

Post a Comment

hō͘-chèng sū-bū-só͘ kî-tâm

十三號請到2號櫃台中年小姐:你要辦什麼? K: ìn-kàm chèng-bêng。 中年小姐:請坐,要幾份? K:beh kè-sêng 。koh ài hō͘-kháu thêng-pún。 中年小姐:代書 要用的,你要確認幾份。 K:Lóng 1 hūn,...