Monday, 2 April 2012

最早掛牌成立台灣文學系

全世界最早掛牌成立台灣文學系(1996)的算是真理大學。 草創期, 還有許多台灣文學界大老情義相挺也有開台語課,之後不歡而散。 然而,經歷幾年 全台台灣文學系 幾乎都被 中文(歷史)系統 佔據之後, 後來(2003)成立的真理的台語系也關閉了;台文系在張良澤當系主任時,還有開台語文學,後剔除了這個文學界重要人物之後,也沒人再講台語文學,現在還臨時請了之前一直教台語系改成華語系的人當系主任。
大環境是這些 中文系統的台文系師資, 一再詆毀、打壓、污辱母語教育! 我們說這些人除了沒有學術專業本質之外,也沒有學術良心。而民眾的知識被這些人搞混了,也一起為了考試、為了利祿,巴結歪來語言的政策、也呼喊不要學母語、不要增加小孩負擔!殊不知,原本小孩學生,不必那麼辛苦學習華語、英語等兩種以上的外語,僅靠母語就應該可以在出生地、在國境內好好的生活;反而看輕、放棄母語與家族親密關係與傳承,努力去掙扎著學習那些外國人的話語,付出了百倍,成效不彰,還要受鄙視、受棄置。
真是可悲的族群!(我也是台羅會的常務理事)

No comments:

Post a Comment

hō͘-chèng sū-bū-só͘ kî-tâm

十三號請到2號櫃台中年小姐:你要辦什麼? K: ìn-kàm chèng-bêng。 中年小姐:請坐,要幾份? K:beh kè-sêng 。koh ài hō͘-kháu thêng-pún。 中年小姐:代書 要用的,你要確認幾份。 K:Lóng 1 hūn,...