Monday, 2 April 2012

雜記

Chiaⁿ hāi, Liân phek-le̍k pò͘-tēr-hì to khoàⁿ boē lo̍h--khìr, kám-kóng lán ê sèng-tè lú-lâi-lú bô thun-lún-khùi?
Tùi-oē hàm(lóng lerh kóng HG), kò͘-sū theme lóng it-ti̍t lerh têng-ho̍k, sio thâi bú-su̍t mā lóng pìⁿ choh tiām-tiām bô tín-tāng, kau hō͘ tiān-náu. chheh, án-ni goá la̋i khoàⁿ Anime tio̍h hó ah.
慘了! 霹靂看不下去了~"~ (耐性消失?)


chit-chām-á, khùn lo̍h-khì, éng-éng m̄-chai thang cheng-sîn...
目下,有機會睡,往往不知要醒~"~

chit-chām-á tiāⁿ-tiāⁿ ok-bāng, bāng tio̍h lán khùn kah boē-hù khìr káng-khòr, liân khò͘ mā boē hù chhēng. Koh chhēr bô lō͘. ū iáⁿ chhám. Chiah kàu poàⁿ lō͘ niâ, ha̍k-seng pan-tiúⁿ tio̍h khà tiān-oē lâi chhēr lāu-sṳ, chhiú-ki-á giâ--chhoaih, chhái-sek ki-á ná piàn o͘-pe̍h ê oē-bīn. bông-bông-biáu-biáu to̍h tio̍h ah.
最近的噩夢: 來不及上課,連褲子都不及穿。

No comments:

Post a Comment

hō͘-chèng sū-bū-só͘ kî-tâm

十三號請到2號櫃台中年小姐:你要辦什麼? K: ìn-kàm chèng-bêng。 中年小姐:請坐,要幾份? K:beh kè-sêng 。koh ài hō͘-kháu thêng-pún。 中年小姐:代書 要用的,你要確認幾份。 K:Lóng 1 hūn,...