Thursday, 12 April 2012

siáu-soat, sàn-bûn

Lán chai-iáⁿ sàn-bûn, ē-sái sī essay, sketch, descriptions...
siáu-soat leh? beh án-choáⁿ hun?
SCC kóng, chú-iàu siáu-soat lāi-toé khah choē "siaⁿ-sàu", lán mā chin tông-ì.
Ná-sêng kóng í-chá Gô͘ Lô-liû hiâm Chiong Tiau-chèng ê siáu-soat, cha-bó͘ ê siaⁿ-sàu bô kàu.

No comments:

Post a Comment

hō͘-chèng sū-bū-só͘ kî-tâm

十三號請到2號櫃台中年小姐:你要辦什麼? K: ìn-kàm chèng-bêng。 中年小姐:請坐,要幾份? K:beh kè-sêng 。koh ài hō͘-kháu thêng-pún。 中年小姐:代書 要用的,你要確認幾份。 K:Lóng 1 hūn,...