Thursday, 12 April 2012

siáu-soat, sàn-bûn

Lán chai-iáⁿ sàn-bûn, ē-sái sī essay, sketch, descriptions...
siáu-soat leh? beh án-choáⁿ hun?
SCC kóng, chú-iàu siáu-soat lāi-toé khah choē "siaⁿ-sàu", lán mā chin tông-ì.
Ná-sêng kóng í-chá Gô͘ Lô-liû hiâm Chiong Tiau-chèng ê siáu-soat, cha-bó͘ ê siaⁿ-sàu bô kàu.

No comments:

Post a Comment

Sí-hêng

本底重病 ê Mini 砂輪機á  Sî-kan kàu ah,Lí sí-hêng kai chip-hêng ah。 K oa̍t thâu khòaⁿ i, m̄-koh m̄ bat hit ê lâng。 Ná sīm chiah siūⁿ khí chit ê...