Monday, 2 April 2012

Lán 所siàu-siūⁿ ê 台語文系(刊:首都詩報 13期 2011/11/15)

Lîm Jū-khái 【故真理大學台語系助理教授】
今年,台灣師大開設 ê台灣語文學系也開始招收學生ah, 離本校台語系倒擔2 tang ah。Lán所siàu-siūⁿ ê 台語文系是án-ná?
頭1條, m̄-thang koh kā 學生gín-á kho͘ leh讀古lok-so̍k古ê中古文,hiah ê m̄ 是台語ê文本ah。Koh beh 用 he來論證siáⁿ-mih台語是古漢語、唐朝話、甚至koh通周語,毒to tháu bē 赴ah,m̄-thang koh食古不化,to m̄是化石koh。有hia ê 源頭影響是有影,總bē-tàng 講也是kâng 1 種語言(文)。有1間台語系已經án-ni 倒擔去ah。要緊ê 是ài加讀、ài kín 讀台語文本,所以tse 是第二,教師ài tshuā 讀,加添學生台語文ê語料、文學素養kap閱讀習慣。當然,lán 也 tio̍h 選khah趣味心適,深淺khah tú好ê材料。
Tsit點是lán當今學生gín-á in siōng欠缺ê,taⁿ to來ah,當然ài實實在在thiāⁿ hō͘ i khah勇身leh tsiah thang koh 進1步去深研ah。講kah tsia,ài考慮學生gín-á in ê心性,有ê 會驚、會煩惱出路、有ê會因為表現無夠好tám-tám等等,tse lán teh想開設台語系ê時hit ê初衷tō ài堅固ê信念。第三、lán想講,台語系 ē-tàng 有行出校園去做台語田野普查tsit方面ê訓練,無限定tī 民俗宗教活動、ē-tàng koh khah 接近生活方面。也kā 學生訓練人kap人 tsih-tsiap ê社會交通能力。
第四、訓練全方位ê台語創作能力,tō是台語人故事能力。Tse是為in 學生本身kap lán台語族未來發展tshāi基石,也是為ka-kī kap lán台語族重新塑造歷史意義ê訓練。故事是意義ê源頭,也是歷史ê本質,lán ê人生價值、夢想、奮鬥、起落lóng tio̍h靠故事創作、保留kap 延thuàⁿ。以上,是lán 失去舞台了後,所幻想ê台語系khah 要緊該做ê tāi-tsì。
Koh有人teh 煩惱出路?Siáⁿ-mih 事業頭路m̄ 免台語?

No comments:

Post a Comment

hō͘-chèng sū-bū-só͘ kî-tâm

十三號請到2號櫃台中年小姐:你要辦什麼? K: ìn-kàm chèng-bêng。 中年小姐:請坐,要幾份? K:beh kè-sêng 。koh ài hō͘-kháu thêng-pún。 中年小姐:代書 要用的,你要確認幾份。 K:Lóng 1 hūn,...