Thursday, 12 April 2012

精神疾患

現幾代父母很愛把自己的小孩從很小就送到陌生人手裡教育,幾乎與家人隔離,還希望陌生人教育他的小孩有成就。 這不是煮沙成飯的妄想嗎?
難怪許多人幾十年來都在精神疾患中度過。

No comments:

Post a Comment

lāu-pē siōng bér ê kà-sī

果然, 人nā thiám 夢 tio̍h khah ē kāu 。Ta̍k pái 冷氣 29 tō͘  thàu-chá 天光時 lán lóng ē kôaⁿ kah 精神。Nā 強補眠,tio̍h ē hām-bîn 得夢。 夢--lih, lán mā kôaⁿ...