Thursday, 12 April 2012

精神疾患

現幾代父母很愛把自己的小孩從很小就送到陌生人手裡教育,幾乎與家人隔離,還希望陌生人教育他的小孩有成就。 這不是煮沙成飯的妄想嗎?
難怪許多人幾十年來都在精神疾患中度過。

No comments:

Post a Comment

hō͘-chèng sū-bū-só͘ kî-tâm

十三號請到2號櫃台中年小姐:你要辦什麼? K: ìn-kàm chèng-bêng。 中年小姐:請坐,要幾份? K:beh kè-sêng 。koh ài hō͘-kháu thêng-pún。 中年小姐:代書 要用的,你要確認幾份。 K:Lóng 1 hūn,...