Monday, 2 April 2012

滬尾黃昏行(Hō͘-boé Hông-hun kiâⁿ) (刊 tī: 自立晚報 1991/12/23 台語點心擔)

滬尾黃昏行 He sī 1 ê thiⁿ-khì chin hó ê ji̍t-chí, goá kap gún ài-jîn-á thit-thô khì Tām-chúi. Gún àn Tâi-pak Sū-lîm chēr kong-chhia se̍rh kèr Thian-bú, chìn-ji̍p Tām-chúi Hô hô-hoāⁿ. Lō͘soàⁿ chiàⁿ -chhiú-pêng chit lia̍p soaⁿ chiok kīrn ê, sǹg--khí-lâi bô kài koân, tio̍h-sī Toā-tûn Soaⁿ. Chheng san chhùi chháu, tiong-ng iah ū 1 phiàn âng 1 phiàn pe̍h ê sek-tì, chiok-sêng 1 phìⁿ chhùi-chhiⁿ-chhiⁿ ê chhài hio̍h hō͘ thâng khè kah khí âng-pan, o͘-jiah, kiông-kiông-beh sí--khì kāng 1khoán, Chit khoán kéng-tì, hō͘ goá siūⁿ khí 1 tiâu súi koh put-chí-á sim-sek ê kò͘-sū.
Goá kóng hō͘ gún ài-jîn-á thiaⁿ:
( He 是 1 ê t天氣真好 ê 日子, 我kap gún 愛人á thit-thô 去淡水. Gún 按 台北士林坐公車se̍rh 過天母, 進入淡水河河岸.
路線正手pêng chit lia̍p 山足近 ê, 算--起來 無kài koân, tio̍h是大屯山. 青山翠草, 中央iah有1 phiàn 紅 1 phiàn 白 ê 色緻, 足sêng 1 片 翠青 ê 菜葉hō͘ 蟲 khè kah 起紅斑烏跡, 強強beh 死--去 kāng 1 款, Chit 款景緻, hō͘ goá 想起 1 條súi koh 不止á sim-sek ê 故事.
Goá 講hō͘ gún 愛人á 聽:)

* * *
Tām-chúi Hô koè-khì hit-pêng Pat-lí Hūn tē, ia̍h tio̍h sī Tam-chúi Hô chiàⁿ hoāⁿ, ū 1 ê súi ko͘-niû-á hō͘ chò Koan-im, hong-siaⁿ thàu téng-káng. Tī Ke-lâng ū 1 ê kong-chú hō-chò Toā-tûn,Thiaⁿ tio̍h i ê miâ-siaⁿ, soah chiām-chiām khí tio̍h ài-bō͘ chi sim. I tio̍h ùi Pak-hái-hoāⁿ lău kàu Hō͘-boé, tú tio̍h Tām-chúi Hô hiah-mi̍h khoah, kā i ê khì lō͘ tòng tiâu leh, soah boē-tit-thang koè-khì hām i siong-hoē piáu-sī ài-ì, chí-hó nih kha-boé siūⁿ-beh lâi khoàⁿ Koan-im ê hêng-chong. Siáng chai Ko͘-niû put-chí-á hó͘ⁿ-kiông, khoàⁿ tio̍h i nih kha pì i khah koân, khoàⁿ boē-choè-tit, I mā khai-sí nih-kha-boé kā Toā-tûn pí lo̍k-khì. Nih, nih, nih, chóng-sǹg pí i khah koân loh! Chiàⁿ tong i teh hoan-hí ê sî 1 ē kha-pō͘ bô chāi, soah poa̍h--lo̍h-khì,Toā-tûn khoàⁿ--tio̍h kín chhun chhiú khì kā i phô͘, Koan-im m̄ chiah bô tîm-lo̍h hái-te.
Chit ê sî-chūn Hō͘-boé hông-hun ê kéng-tì mā khai-sí leh pò͘-tī ah, ji̍t-thâu í-keng hō͘ boán-hê cha̍h khì, kúi lia̍p thiⁿ-chhiⁿ tī chhim-nâ-sek ê thiⁿ-téng teh siám-sih, se-thian tài âng, koh lām tio̍h 1 koá thài-iông ê kim-n̂g. Koan-im Soaⁿ kap Tāi-tûn Soaⁿ piàn-chò 2 ê o͘-iáⁿ chhun tùi Tām-chúi Hô kháu khì, bông-bū tiong káⁿ-ná liâm sio-oá.

* * *

I mn̄g goá : ' Ah kiat-kó leh? ' Goá thiau-kang bô-ài ti̍t-chiap kā i hoê-tap, chhun-chhiú kā i lám leh, kiàn-gī khì chēr tō͘-chûn. Kàu Tām-chúi Hô tiong-ng, ' Chit ê hông-hun ū súi bô?' I bûn-bûn-á chhiò koh iōng kî-thāi ê gán-sîn kim-kim kā goá siòng. goá chiah kóng :
' Lí khoàⁿ, chit-má Koan-im Soaⁿ kám m̄-sī ǹg Tāi-tûn Soaⁿ it-ti̍t bûn-bûn-á teh chhiò '

% 故事來源: 林央敏,已經改編過啊。

goân 手寫稿 kap 自立 一校稿
1992 Dec. 23 刊 自晚報

No comments:

Post a Comment

hō͘-chèng sū-bū-só͘ kî-tâm

十三號請到2號櫃台中年小姐:你要辦什麼? K: ìn-kàm chèng-bêng。 中年小姐:請坐,要幾份? K:beh kè-sêng 。koh ài hō͘-kháu thêng-pún。 中年小姐:代書 要用的,你要確認幾份。 K:Lóng 1 hūn,...