Monday, 9 April 2012

kì-liām 1 ê bô-iân ê ka-pi tiàm lâng-kheh

Chit ê sió-chiá lâng-á, chiah beh oá 30, kin toè ài-jîn-á lâi kah lán chit ê poàⁿ siâⁿ-chī poàⁿ chng-kha ê kó͘ chng-siā, cháu chhù 207 kilo hng, lâng to iah bô bat kah kúi ê, lán tú-tn̄g teh ka-pi-tiàm bat siam koè kúi táu, kóng koè 3 kù oē niâ, i ê ke̍k-pún soah bô hì-bûn ah, lán che poàⁿ chhiⁿ-âu ê lâng-kheh, thiaⁿ i kóng ê siōng boé siaⁿ sī, ho ho lo̍h hō͘ ah. Án-ni kam ū sêng 1 khoán SCE(Stream of Consciousness Expression) leh?
出現在家非店的一個年輕女子,離家207公里,跟隨愛人的調動,剛在這半新舊的古庄社找到新工作,卻沒有戲文可繼續演出了。 這樣的人生像不像一種意識流?

No comments:

Post a Comment

hō͘-chèng sū-bū-só͘ kî-tâm

十三號請到2號櫃台中年小姐:你要辦什麼? K: ìn-kàm chèng-bêng。 中年小姐:請坐,要幾份? K:beh kè-sêng 。koh ài hō͘-kháu thêng-pún。 中年小姐:代書 要用的,你要確認幾份。 K:Lóng 1 hūn,...