Monday, 9 April 2012

Ka-lēng

Lán tī hia pha-hng khì ê pi-á piⁿ iá-tē, 1 châng khó͘-lêng-á téng khoa̋iⁿ 1 chiah tiò-hî-ang-á, kang ê. Lán ná chai i sī kang--ê, ah to i kui sin khóng-chhiⁿ, koh pak toà âng, 1 ki chhùi-poe ő͘-o͘ hia-ā ki. Chim-chiok tùi pi-á--nih teh chù-sîn, khoàⁿ i e-hng chit tǹg ê chia̍h-si̍t, bô siáⁿ khoà kóng ū lâng àn hia koè. Lán hò͘ⁿ-hiân thêng kha, siūⁿ-beh siam khoàⁿ che sat-seng tō͘ seng ê ba̍k-nih-á tāi. Lán siūⁿ-kóng liam-kha liap-chhiú oá kīn khì, chhian-bān m̄-thang kiaⁿ-tāng i. I ná mā bô-siáⁿ tì-kak tio̍h āu-piah ê 4 ki ba̍k-chìⁿ, it-ì siòng tùi pi-á chúi hoāⁿ, chia̍h-liāu khah phong-phài ê só͘-chāi.

Ē-hiáu kóng Tâi-gí ê ka-lēng, hőng tòng-chò sī lán chia pún-toē thó͘-siⁿ thó͘-tióng. Lâng-lâng lóng hoe̋ i lāng kah chin hoaⁿ-hí, I ê chú-lâng mā chin iāng tio̍h lú kah-ì chit chiah ka-lēng, koh ka hō͘ 1 ê ū kàu su-bûn ê miâ, kiò chò "Eng-bûn".

sū-si̍t sī: 1 Chiah ióng-chòng ê tiò-hî-ang-á hioh tiàm liú-ki téng, chù-sîn khoàⁿ Se-lô-á chúi-tî lāi-toé, tài thô͘-bī ê chiah-liāu, bô tiuⁿ-tî, 4 lúi ba̍k-chiu lāi-kiàm-kiàm, ka i kiaⁿ-tāng, poe khí 1 choā kheng.
一隻壯年的翠鳥(魚狗、釣魚翁),停在柳枝上,定視著西羅亞池中的帶著土味的糧食,無故,4隻眼箭銳利,驚動起一帶虹!

No comments:

Post a Comment

hō͘-chèng sū-bū-só͘ kî-tâm

十三號請到2號櫃台中年小姐:你要辦什麼? K: ìn-kàm chèng-bêng。 中年小姐:請坐,要幾份? K:beh kè-sêng 。koh ài hō͘-kháu thêng-pún。 中年小姐:代書 要用的,你要確認幾份。 K:Lóng 1 hūn,...