Tuesday, 20 March 2012

台語白話字測驗


a.htm
柚仔宅心chhìn-chhìn
1.Hái-po͘ kiâm-tē 海埔鹹地 2. tang-sî tńg 當時轉3. Kún-bùn 滾bùn4. hì-bûn 戲文5. kó͘ chng-siā 古庄社6. Siōng-boé ǹg-bāng Siōng尾 ǹg-bāng


完整 remix 版 柚仔宅心chhin-chhin


台語相關軟體
Windows XP 之前所需Taigi Unicode字型 Taigi
Unicode
或其他支援台語 Unicode之字形台語羅馬字字型安裝
FHL Taigi-Hakka IME 信望愛台語客語輸入法 2.0.0 版
Ms Word 台語羅馬字轉換巨集 TaigiLMJ101
transliterator for Firefox
+


如何拼寫(spell)稍後再詳述,台語到底有多少音?

台語語音 母音有 11個,子音17個,半母音 2 個;

所以,台語語音總共 30個音。


學習步驟:1. 先聽發音 2. 聽發音 看書寫記號 3.
寫出自己想發的 語音, 再依寫出的 發音 看看 4.閱讀台語文 5. 聽寫紀錄、自己紓發創作


教學(測驗)開始

A. 台語母音 Taiwanese vowels11
個台語基本母音
舌前 舌中 舌後
簡單口腔母音 oral vowels a i e o͘/oo u o
鼻化母音 nasal vowels aⁿ
/ ann
iⁿ/ inn eⁿ/ enn uⁿ/ unn o͘ⁿ
/ oonn
半母音
m ng
複母音
ai au
ia io iu iau
ua/oa ui ue/oe uai/oai
入聲音

第四聲 第八聲
關聯發音 am an ang a
ap at ak ah
關聯發音 im in ing/eng i
ip it ik/ek ih
關聯發音 om ong o
op ok oh
ooh

聯發音
un u
ut uh

關聯發音 iam ian iang ia
iap iat iak iah
關聯發音 iong io
iok ioh
關聯發音 iu
iuh
關聯發音 uan/oan uang/oang ua/oa
uat/oat uak/oak uah/oah
關聯發音 iau
iauh
關聯發音 uai/oai
uaih/oaih
鼻化母音 h 結尾
annh innh unnh ennh oonnh
複母音鼻化
ainn aunn
iann ionn iunn iaunn
uann/oann uinn uenn uainn/oainn
複母音鼻化 h 結尾
ainnh aunnh
iannh ionnh iunnh iaunnh
uannh/oannh uinnh uennh uainnh/oainnh

1. 發母音時,口形維持 不變

2. a 如 注音 ㄚ如日語的 あ; i 如 ㄧ、如日語的い ; e 如 ㄝ 如日語的え;u 如 ㄨ 如日語的う; o 如
ㄜ(日語無); oo 如 ㄛ 、如日語的お

3. 發鼻化母音時,控制咽喉使空氣從鼻孔發出即成,如同法語

4. 2 個 半母音: m, ng ;可獨自發出聲響的子音;發音部位一致,方法略為不同。

再加上 n,這三個音符 可以 在母音前,發子音如:ma
(媽) na(哪) nga(雅);在 母音後形成 豐富的 陽聲韻 am(掩) an(安)
ang(尪,翁);

又 m 是 b 的 鼻音化; n 是
l 的 鼻音化; ng 是 g 的 鼻音化

5. i, u(o) 子音化時(滑音)可發成 /j/ /w/


B. 台語子音 Taiwanese
consonants


請注意發音器官部位kap發音方法


17個台語基本子音
阻塞 爆破 濁音 鼻音 氣擦
雙唇 p ph b m
舌尖齒齦 t th l n
舌面上顎 ch/ts chh/tsh j s
舌後軟顎 k kh g ng

h

1. 台語語音半唇音如 F、V 等,但現代台人均能發出。

2. 爆破音都是鬆開阻塞的器官所發,拼寫都比
破音多一個 h 表示。
這兩種都是無聲子音 voiceless consonant。

3. 濁音 發音法是增加聲帶震動,如同英語的有聲子音voiced
consonants

4. 鼻音 發音法就如同鼻化母音,再增加發音部位,鼻音也是voiced
consonant.

再來,就是如何拼寫出我們所說的語音了,that is, How to spell in alphabet.


C. 台語音節 Taiwanese
syllable台語基本音節結構
聲頭 Onset 聲調 tone(標寫在核心上方)
韻rhyme
介(滑)音 glide Nucleus 核心 尾聲 coda

組合規律:

1. 聲頭:就是17個子音或是沒有聲頭

介音:只有 i或 o(u)

核心: 基本母音 或鼻化母音

尾聲:i,u, 或 鼻音的m,n,ng, 或表示入聲的p,t,k,h

除了核心,其他元素可以放缺

另有 m,
ng
可以當作核心 hm̂, hmh,hm̍h, hngh,hn̍gh, mn̍gh


png,
phng, mng(無 bng),


tng, thng,
nng,(無lng)


chng, chhng,
sng,(無jng),


kng, khng,hng(無ngng, gng)

2. 鼻化母音aⁿ, iⁿ, iuⁿ, eⁿ, o͘ⁿ 沒有尾聲(只有少數 h)

3. 聲頭 子音是 鼻音 m, n, ng,尾聲一定不是鼻音m, n, ng,也不會鼻化母音。除了例外 mng。

4. 聲頭 是 雙唇 p ph b m,尾聲也是雙唇 m, p

5. 三連母音 只有 iau, uai/oai, 和鼻化


D. 台語基本聲調
Basic tone

聲調就是 語音的高低急緩變化,因為台語也屬於聲調語言:每個台語音節都他自身有高低特性,用以區別語義。口訣

本調 衫 sann/saⁿ 短 te 褲 khoo/kho͘ 闊 khuah/khoah 人 lang 矮 e 鼻 phīnn/phīⁿ 直 ti̍t
獅sai 師sai/su 虎hoo/ho͘ 等tan/teng 豹pa 貨hue/hoe 鱉pih 缺khueh/khih pit 猴 kau 羅lo 狗 kau 馬ma/be 象tshiūnn/chhiūⁿ 字jī 鹿lo̍k 學o̍h
變調 衫褲 sann-khoo/saⁿ-kho͘ 短褲 te-khoo/te-kho͘͘ 褲頭 khoo-thau/kho͘-thau
khip-tsio̍h/khip-chio̍h

pit-sun

piak-khang

闊喙 khoah-tshui/ khoah-chhui

(南)人才 jin-tsai/ jin-chai lang-tsai/lang-chai
(北)人才 jin-tsai/ jin-chai lang-tsai/lang-chai
矮人 e-lang 鼻空 phīnn-khang/phīⁿ-khang
集合 tsi̍p-ha̍p/ chi̍p-ha̍p

ia̍t 風 ia̍t-hong
直接 ti̍t-tsiap/ ti̍t-chiap

力頭 la̍t-thau
活力 ua̍h-li̍k/ o̍ah-le̍k

台語 7 基本聲調
順序 第一聲 第二聲 第三聲 第四聲 第五聲 第七聲 第八聲
調符 ︿
例字 衫、天、山 矮、假 褲、意、過 闊、喝、sih 人、成、紅 自、在、外 活、學、直
固定變調 第7聲 第1聲 第2聲 -h第2聲
-p -t -k khah oa第2聲
ai koh
保持 -p -t -k
第7聲(南部)
第3聲(北部)
第3聲 -h第3聲 -p -t -k khah oa 第3聲
ai koh保持 -p -t -k
go back to top

台語聽寫

成大文學院台灣語文測驗中心2009
年能力檢定模擬試題(網路版)

聽寫測驗


a-che |
ah-nn̄g
|
am-mi
|
an-tēng
|
bi-phang
|
bo̍k-tiuⁿ
|
bu-tai
|
che-chō
|
chhai-tu
|
chhiⁿ-ḿ
|
chui-chai
|
gian-gi
|
gui-hiam
|
hīⁿ-khang
|
hoat-hiān
|
ji̍t--si
|
kai-soeh
|
kho-gia̍p
|
khun-lan
|

聽全部 請去購買手冊《全民台語認證導論》


Tai-gi Lo-ma-jī Koa-iau bāng 台語羅馬字歌謠網

go back to top

台語歌歌詞聽寫練習
1. 望春風 詞:李臨秋、曲 鄧雨賢


望春風vocal:鄧麗君

獨夜無伴守燈下,春風對面吹,

To̍k-iā bo-phoāⁿ tsiu teng ē,
chhun-hong tui-bīn chhoe

十七八歲bē出嫁,看著少年家,

Cha̍p chhit poeh hoē bōe chhut-ke,
khoaⁿ tio̍h siau-lian-ke,

果然漂緻面肉白,誰家人子弟,

Ko-jian phiau-ti bīn-bah pe̍h, siang
ka lang chu-tē,

想beh 問 i 驚 phaiⁿ 勢,心內彈琵琶,

Siūⁿ beh mn̄g i kiaⁿ phaiⁿ-se,,
sim-lāi toaⁿ gi-pe想 beh郎君做 翁婿,意愛在心內,

Siūⁿ-beh long-kun choe ang-sai, i-ai
chāi sīm-lāi

等待何時君來採,青春花當開,

Tan-thāi ho-si kun lai chhai,
chheng-chhun hoe tong khai

聽見外面有人來,開門 kai 看覓,

Thiaⁿ-kiⁿ guā-bīn ū lang lai, khui
mn̂g kai khoaⁿ bāi,

月娘笑gun gōng 大呆,hō͘ 風騙毋知。

Gue̍h-niu chhio gun gōng tōa-tai,
hō͘ hong phian m̄-chai

歌譜
望春風(白話字:Bāng Chhun-hong)首度傳唱於1933年的日治時期台灣,歌曲作曲者為知名作曲家鄧雨賢,作詞者為李臨秋,而原唱者為1930年代的古倫美亞唱片當紅歌星
純純(本名:劉清香[1])。[2]
1930年代初問世以來,望春風一直是台灣最受歡迎的台語流行歌曲、台灣歌謠之一。2000年,一
項由台灣官方與民間媒體舉辦,超過220,000人參與的《歌謠百年台灣》活動中,該曲獲得最受歡迎老歌的第一名。另外,該曲使用傳統五聲音階結合而成的
特殊獨有優美旋律,亦為許多國家普遍認為是極具特色的「台灣調」。
得一提的是,長榮航空在客機起飛時會播放此首的長榮交響樂團版本。

2. 杯底m̄-thang飼金魚 Poe-te m̄-thang chhī kim-hi 呂泉生作詞、作曲

杯底m̄-thang飼金魚

Lim啦!杯底m̄-thang飼金魚,好漢phoa腹來相見,拚一步,爽快mā 值錢。

Lim lah, poe-te m̄-thang chhī kim-hi, ho-han phoa-pak lai saⁿ-kiⁿ, piaⁿ chi̍t pō͘, song-khoai mā ta̍t-chiⁿ.

Lim啦!杯底m̄-thang飼金魚,興kau chia̍h酒免揀時,情投意合siōng歡喜,杯底m̄-thang飼金魚。

Lim lah ! Poe-te m̄-thang chhī kim-hi, heng kau chia̍h-chiu bian keng-si, cheng-tau i-ha̍p siōng hoaⁿ-hi, poe-te m̄-thang chhī kim-hi

朋友弟兄無議論,boeh哭boeh笑 ki 在 i,心情鬱卒nā無
thau,等待何時 lan e 天。

Peng-iu tī-hiaⁿ bo gī-lūn, boeh khau boeh chhio ki-chāi i, sim-cheng ut-chut nā bo thau, tan-thāi ho-si lan e thiⁿ.

啊---! 哈哈哈哈! 醉落去,杯底m̄-thang飼金魚。

A~~~! ha ha ha ha! Chui--lo̍h-khi,
Poe-te m̄-thang chhī kim-hi.


3.雨夜花 周添旺作詞 鄧雨賢作曲


夜花 (vocal:Teresa Teng)

雨夜花,雨夜花,受風雨吹落地。

U-iā-hoe, U-iā-hoe, siū hong u chhoe lo̍h tōe.

無人看見瞑日怨嗟,花謝落土不再回。

Bo-lang khoaⁿ-kiⁿ mi-ji̍t oan-chhe,
hoe-siā lo̍h-tho͘ put-chai hoe

雨無情,雨無情,無想gun e 前程。

Hō͘ bo-cheng, hō͘ bo-cheng, bo siūⁿ goan e chian-theng.

並無看顧軟弱心性,hō͘ gun 前途失光明。

Pēng bo khoaⁿ-ko͘ loan-jio̍k sim-seng, hō͘ gun chian-tō͘ sit kong-beng

雨水滴,雨水滴,引gun入受難池。

Hō͘-chui tih, hō͘-chui tih, in gun ji̍p siū-lān ti

怎樣hō͘ gun 離葉離枝,永遠無人thang 看見。

Choaⁿ-iūⁿ hō͘ gun lī hio̍h lī ki, eng-oan bo-lang thang khoaⁿ-kiⁿ

花落土,花落土,有誰人thang看顧。

Hoe lo̍h-tho͘, hoe lo̍h-tho͘, ū siang-lang thang khoaⁿ-ko͘.

無情風雨誤gun前途,花蕊 tiau 落beh如何。

Bo-cheng hong-hō͘ gō͘ gun chian-tō͘, hoe-lui tiau-lo̍h beh ju-ho

歌 譜
go back to top台語羅馬字調符unicode 總表

POJ Table
[["a2","á"],["a3","à"],["a5","â"],["a7","ā"],["ah8","a̍h"],["ai2","ái"],["ai3","ài"],["ai5","âi"],["ai7","āi"],["ainn2","áiⁿ"],["ainn3","àiⁿ"],["ainn5","âiⁿ"],["ainn7","āiⁿ"],["am2","ám"],["am3","àm"],["am5","âm"],["am7","ām"],["ap8","a̍p"],["an2","án"],["an3","àn"],["an5","ân"],["an7","ān"],["at8","a̍t"],["ang2","áng"],["ang3","àng"],["ang5","âng"],["ang7","āng"],["ak8","a̍k"],["ann2","áⁿ"],["ann3","àⁿ"],["ann5","âⁿ"],["ann7","āⁿ"],["au2","áu"],["au3","àu"],["au5","âu"],["au7","āu"],["auh8","a̍uh"],["aunn2","áuⁿ"],["aunn5","âuⁿ"],["aunn7","āuⁿ"],["auⁿh8","a̍uⁿh"],["e2","é"],["e3","è"],["e5","ê"],["e7","ē"],["eh8","e̍h"],["enn2","éⁿ"],["enn3","èⁿ"],["enn5","êⁿ"],["enn7","ēⁿ"],["eⁿh8","e̍ⁿh"],["i2","í"],["i3","ì"],["i5","î"],["i7","ī"],["ih8","i̍h"],["im2","ím"],["im3","ìm"],["im5","îm"],["im7","īm"],["ip8","i̍p"],["in2","ín"],["in3","ìn"],["in5","în"],["in7","īn"],["it8","i̍t"],["eng2","éng"],["eng3","èng"],["eng5","êng"],["eng7","ēng"],["ek8","e̍k"],["inn2","íⁿ"],["inn3","ìⁿ"],["inn5","îⁿ"],["inn7","īⁿ"],["iⁿh8","i̍ⁿh"],["iunn2","iúⁿ"],["iunn3","iùⁿ"],["iunn5","iûⁿ"],["iunn7","iūⁿ"],["m2","ḿ"],["m5","m̂"],["m7","m̄"],["mh8","m̍h"],["ng2","ńg"],["ng3","ǹg"],["ng5","n̂g"],["ng7","n̄g"],["ngh8","n̍gh"],["nng","nng"],["nng2","nńg"],["nng3","nǹg"],["nng5","nn̂g"],["nng7","nn̄g"],["o2","ó"],["o3","ò"],["o5","ô"],["o7","ō"],["oh8","o̍h"],["ong2","óng"],["ong3","òng"],["ong5","ông"],["ong7","ōng"],["ok8","o̍k"],["onn2","óⁿ"],["onn3","òⁿ"],["onn5","ôⁿ"],["onn7","ōⁿ"],["oⁿh8","o̍ⁿh"],["ou1","o͘"],["ou2","ó͘"],["ou3","ò͘"],["ou5","ô͘"],["ou7","ō͘"],["u2","ú"],["u3","ù"],["u5","û"],["u7","ū"],["uh8","u̍h"],["oainn2","oáiⁿ"],["oainn3","oàiⁿ"],["oainn5","oâiⁿ"],["oainn7","oāiⁿ"],["ui2","úi"],["ui3","ùi"],["ui5","ûi"],["ui7","ūi"],["uih8","u̍ih"],["uinn2","úiⁿ"],["uinn3","ùiⁿ"],["uinn5","ûiⁿ"],["uinn7","ūiⁿ"],["un2","ún"],["un3","ùn"],["un5","ûn"],["un7","ūn"],["ut8","u̍t"],["a6","ă"],["a9","a̋"],["ai6","ăi"],["ai9","a̋i"],["ainn6","ăiⁿ"],["ainn9","a̋iⁿ"],["am6","ăm"],["am9","a̋m"],["an6","ăn"],["an9","a̋n"],["at6","ăt"],["at9","a̋t"],["ang6","ăng"],["ang9","a̋ng"],["ak6","ăk"],["ak9","a̋k"],["ann6","ăⁿ"],["ann9","a̋ⁿ"],["aⁿh6","ăⁿh"],["aⁿh9","a̋ⁿh"],["au6","ău"],["au9","a̋u"],["auh6","ău"],["auh9","a̋uh"],["aunn6","ăuⁿ"],["aunn9","a̋uⁿ"],["auⁿh6","ăuⁿh"],["auⁿh9","a̋uⁿh"],["e6","ĕ"],["e9","e̋ "],["eh6","ĕh"],["eh9","e̋ h"],["enn6","ĕⁿ"],["enn9","e̋ⁿ"],["eⁿh6","ĕⁿ"],["eⁿh9","e̋ⁿh"],["i6","ǐ"],["i9","i̋"],["ih6","ǐh"],["ih9","i̋h"],["im6","ǐm"],["im9","i̋m"],["ip6","ǐm"],["ip9","i̋p"],["in6","ǐn"],["in9","i̋n"],["it6","ǐt"],["it9","i̋t"],["eng6","ĕng"] ,["eng9","e̋ ng"],["ek6","ĕk"],["ek9","e̋ k"],["inn6","ǐⁿ"],["inn9","i̋ⁿ"],["iⁿh6","ǐⁿ"],["iⁿh9","i̋ⁿh"],["iunn6","iŭⁿ"],["iunn9","iűⁿ"],["m6","m̌"],["m9","m̋"],["mh6","m̌h"],["mh9","m̋h"],["ng6","ňg"],["ng9","n̋g"],["ngh6","ňgh"],["ngh9","n̋gh"],["nn","ⁿ"],["o6","ŏ"],["o9","ő"],["oh6","ŏh"],["oh9","őh"],["ong6","ŏng"],["ong9","őng"],["ok6","ŏng"],["ok9","ők"],["onn6","ŏⁿ"],["onn9","őⁿ"],["oⁿh6","ŏⁿh"],["oⁿh9","őh"],["ou6","ŏ͘"],["ou9","ő͘"],["u6","ŭ"],["u9","ű"],["uh6","ŭh"],["uh9","űh"],["oainn6","oăiⁿ"],["oainn9","oa̋iⁿ"],["ui6","ŭi"],["ui9","űi"],["uih6","ŭih"],["uih9","űih"],["uinn6","ŭiⁿ"],["uinn9","űiⁿ"],["un6","ŭn"],["un9","űn"],["ut6","ŭn"],["ut9","űt"]]

白話字書寫標調標準化

0304
Rule 0: kan-ta 1 e母音,標在母音上,/ng/ 標在/n/上
["a2","a"],["a3","a"],["a5","a"],["a7","ā"],["ah8","a̍h"], ["am2","am"],["am3","am"],["am5","am"],["am7","ām"],["ap8","a̍p"],["an2","an"],["an3","an"],["an5","an"],["an7","ān"],["at8","a̍t"],["ang2","ang"],["ang3","ang"],["ang5","ang"],["ang7","āng"],["ak8","a̍k"],["ann2","aⁿ"],["ann3","aⁿ"],["ann5","aⁿ"],["ann7","āⁿ"], ["e2","e"],["e3","e"],["e5","e"],["e7","ē"],["eh8","e̍h"],["enn2","eⁿ"],["enn3","eⁿ"],["enn5","eⁿ"],["enn7","ēⁿ"],["eⁿh8","e̍ⁿh"],["eng2","eng"],["eng3","eng"],["eng5","eng"],["eng7","ēng"],["ek8","e̍k"], ["i2","i"],["i3","i"],["i5","i"],["i7","ī"],["ih8","i̍h"],["im2","im"],["im3","im"],["im5","im"],["im7","īm"],["ip8","i̍p"],["in2","in"],["in3","in"],["in5","in"],["in7","īn"],["it8","i̍t"], ["inn2","iⁿ"],["inn3","iⁿ"],["inn5","iⁿ"],["inn7","īⁿ"],["iⁿh8","i̍ⁿh"] ["m2","ḿ"],["m3","m̀"],["m5","m̂"],["m7","m̄"],["mh8","m̍h"],["ng2","ńg"],["ng3","ǹg"],["ng5","n̂g"],["ng7","n̄g"],["ngh8","n̍gh"],["nng","nng"],["nng2","nńg"],["nng3","nǹg"],["nng5","nn̂g"],["nng7","nn̄g"], ["o2","o"],["o3","o"],["o5","o"],["o7","ō"],["oh8","o̍h"],["ong2","ong"],["ong3","ong"],["ong5","ong"],["ong7","ōng"],["ok8","o̍k"],["onn2","oⁿ"],["onn3","oⁿ"],["onn5","oⁿ"],["onn7","ōⁿ"],["oⁿh8","o̍ⁿh"], ["ou1","o͘"],["ou2","o͘"],["ou3","o͘"],["ou5","o͘"],["ou7","ō͘"],["u2","u"],["u3","u"],["u5","u"],["u7","ū"],["uh8","u̍h"], ["un2","un"],["un3","un"],["un5","un"],["un7","ūn"],["ut8","u̍t"]
多母音: /ng/, /m/ 遇到 /a, e, i, o,u, ou/ 退化成子音 Rule 1: 有/a/的標在a上。
["ia2","ia"],["ia3","ia"],["ia5","ia"],["ia7","iā"],["iah8","ia̍h"],["ai2","ai"],["ai3","ai"],["ai5","ai"],["ai7","āi"],["ainn2","aiⁿ"],["ainn3","aiⁿ"],["ainn5","aiⁿ"],["ainn7","āiⁿ"], ["au2","au"],["au3","au"],["au5","au"],["au7","āu"],["auh8","a̍uh"],["aunn2","auⁿ"],["aunn3","auⁿ"],["aunn5","auⁿ"],["aunn7","āuⁿ"],["auⁿh8","a̍uⁿh"],["oa2","oa"],["oa3","oa"],["oa5","oa"],["oa7","oā"],["oah8","oa̍h"],["oainn2","oaiⁿ"],["oainn3","oaiⁿ"],["oainn5","oaiⁿ"],["oainn7","oāiⁿ"]
Rule 2: 沒/a/ 的 標在 後面母音。
["oe2","oe"],["oe3","oe"],["oe5","oe"],["oe7","oē"],["oeh8","oe̍h"], ["iu2","iu"],["iu3","iu"],["iu5","iu"],["iu7","iū"],["iuh8","iu̍h"], ["iunn2","iuⁿ"],["iunn3","iuⁿ"],["iunn5","iuⁿ"],["iunn7","iūⁿ"], ["io2","io"],["io3","io"],["io5","io"],["io7","iō"],["ioh8","io̍h"],["iong2","iong"],["iong3","iong"],["iong5","iong"],["iong7","iōng"],["iok8","io̍k"],["ionn2","ioⁿ"],["ionn3","ioⁿ"],["ionn5","ioⁿ"],["ionn7","iōⁿ"],["ioⁿh8","io̍ⁿh"],["mng7","mn̄g"],["nng3","nǹg"]
Rule 3: 避開 /i/
["ui2","ui"],["ui3","ui"],["ui5","ui"],["ui7","ūi"],["uih8","u̍ih"],["uinn2","uiⁿ"],["uinn3","uiⁿ"],["uinn5","uiⁿ"],["uinn7","ūiⁿ"]
Rule 4: 常遇 合成音/a̋/ 表 中升調
1.chhuaih (tshut-lai)2. buaih 3. khiaih/khaih (khi-lai) khilih (khi-khi) 4.la̋i/laih (lai) 5. hőng (hō͘-lang)6. ka̋ng (kā-lang) 7. cha̋-lang(cha-bo͘-lang) 8. siang/sang siang/sang 9 bang 10. hiang-si(hit-tang-si)11. cha̋ng (cha-hng) e̋ng (e-hng)12. kia̋ⁿ-ji̍t (kin-a-ji̍t) 13. chhoaⁿh (chhong siaⁿ) 14. chua̋n (chū-an-ni)
Rule 5: 先鼻化/ ⁿ/ 再束縮入聲/h/

1. 台語羅馬字, 不使用 d, f, q, r, v, w, z 等等字母。 除了 { t, k, ng} 每個音節出現的音素(字母)都不會重覆,像 mom, nan, nin, 都是沒有的。而 t, k, ng 出現兩次時,發音部位必相同,發音法必定不同,像這樣例子 tit, kek, 後面的 t, k, 都是收尾部發聲。還有,只要鼻部聲音,一定 只會出現一個: mi, ni, nga, iⁿ, 有 m, n, ng 在前,就不會 再有 m, n, ng, ⁿ 在後。min, ming, ngiang, niⁿ, 都是沒有的。

2. 第二課:母音 a i u e o͘ o 每個音節只會出現 一個主要母音。前頭可以再加一個 i 或u 當 滑音,後也只有 u i

3. 不管哪一種, 母音都不會出現兩次

黃秋田 -《嘉慶君與王得祿》(嘉慶君遊台灣)


1971
年虛構的臺灣電視歷史劇《嘉慶君與王得祿》
主題曲,又名《嘉慶君遊台灣》,黃秋田(2010/8/1過身)主唱。
黃秋田 -《嘉慶君kap王得祿》 作詞/劉明華 作曲/東方白
古早屏東是阿猴 高雄又名是打狗
台南古都赤崁樓 永康叫做 埔姜頭
白河舊時是店仔口 北斗土名是寶斗
人說台西是海口 清水叫做牛罵頭
新竹以前是竹塹 嘉義有名是諸羅山
隆田叫做番仔田 阿公店是叫做岡山

竹山蕃薯 siōng kai 讚 鹿港珠螺是名產


麻豆好吃是文旦 人講寶島是台灣

豬哥亮版
嘉慶君遊台灣 片頭No comments:

Post a Comment

Khui-chhùi tāu(Pistachios)

 Khui-chhùi tāu(Pistachios)                       Lîm jū-khái( 2008-02-13 )林裕凱        Kôaⁿ-sih-sih, āu-chhiah-thâu 12 tō͘       I...