Monday, 2 April 2012

Chhiùⁿ-koa, thiàu-bú, sio-chiàn (kì-liām A-ká 2009.03飄撇·堅心)

Hong-siaⁿ Lí beh thòe-hiu
Bô siūⁿ-tio̍h Lí chin-chiàⁿ bān-sū-hiu
65 nî ê ji̍t-chí, Lí ná-ē sit-kha
Lán khò-sio̍k ê Tâi-oân koa-siaⁿ
Koh chhiùⁿ ah, koh chhiùⁿ ah
Bô lâng chai-iáⁿ chhiò-bīn jiâu-bûn
Lo̍k-thiòng ê chhim-khek piáu-chêng
Hiān-si̍t chhiú-thâu tīⁿ ân-ân

Sī-kóng, Cháu-ji̍t cháu-ji̍t ê thâu-chang
Âⁿ tī ba̍k-chiu-khut-á téng téng-ji̍t-á
Iáu-koh kim~kim
Chho͘~chho͘ ê ba̍k-bâi iáu-koh oa̍h-lêng-lêng
In bô chun-chhûn ê bûn-ha̍k-ka
Ūi Tâi-oân cho̍k-chhin
Thiàu-tín-tāng ê kut-kut sin-khu
Lán ka-kī thiàⁿ
Lán ka-kī thiàⁿ

Sī-kóng, Lí, góa thòe mā saⁿ pō͘
A-cha ê chiàn-tiûⁿ iáu-bōe chheng
Góa siūⁿ góa pí Lí ê A-chhong khah put-jû
Kap seng-oa̍h sio-chiàn, Lí iâⁿ kòe chi̍t táu
Po̍h-pán ê heng-khám
Chhim chhàng iáu-bōe chhiàng--ê
Tâi-gí
Kám bô-beh koh chhiàng--lo̍h-khì
Koh chhiâng--lo̍h-khì ah
Koh chhiâng--ah

Chân-jím ê áu-ut chhun-hong
Soaⁿ-thâu ê hoe lōan-sú khui--á
Lí ū khòaⁿ tio̍h--bô?
Sī-kóng, Lí ōaⁿ kòe chia ê thô͘-bah
Âⁿ--kòe ê iù-íⁿ tng teh tōa
Lí ū khòaⁿ tio̍h--bô?
Goán it-tēng ē-koh chhiùⁿ-koa
It-tēng ē-koh chhiūⁿ lí khah-chá kāng-khóan thiàu-bú
(Siàu-liām A-ka, kèng-jiân chiah khùn-lân 2009/3/9)

No comments:

Post a Comment

hō͘-chèng sū-bū-só͘ kî-tâm

十三號請到2號櫃台中年小姐:你要辦什麼? K: ìn-kàm chèng-bêng。 中年小姐:請坐,要幾份? K:beh kè-sêng 。koh ài hō͘-kháu thêng-pún。 中年小姐:代書 要用的,你要確認幾份。 K:Lóng 1 hūn,...