Monday, 9 October 2017

Pâng Su-kî poe̍h kóng

中秋tú kòe,iáu 真 hip joa̍h,日頭 已經落海, iáu 有 31度,聽講 tit-beh 欠水ah。Lán kàu in hia, 風起, 涼涼。

Tòe 阿芬去 hông 請。 In 人leh 烘肉 聚會,lán 去取chia̍h 取lim。In 人來客去, 話東話西, 聽起來 lóng 家庭 和樂圓滿 ê 故事。風吹 涼涼, 想講 lán ka-kī 當時 thang án-ni-siⁿ 靠俗歡喜leh?

-----------------------
好朋友 Ahim in 母á,chō-ji̍t 過身ah。願上帝阿爸父保守in 全家。

Pâ pài-jī 醫生講,ē-sái 拔管ah, chit  2 日á teh 訓練 i 自主呼吸, tio̍h 是 ka-kī 喘khùi, 免 靠呼吸機器, 算 khah 好轉ê 意思。 自主呼吸 訓練, tio̍h ná sêng 中風 ê 復健, m̄肯 忍疼吞艱苦復健, iah 是 復健 bē 好勢, 身軀hit 部份 機能tio̍h 失效ah 。 拔管 khah 嚴重tio̍h 是, 人 nā bē 喘khùi, 無 jōa 久tio̍h ē 過氣。Che lán 自前tio̍h 有 思考ê問題。 在來問題關鍵lóng 出 tī i 本身 身體 kap i 靈魂。

I 中風了後, tio̍h 足失志, tī 厝lih ê 時, m̄ 願 復健, 哀苦哀thiàⁿ,hoah bó͘ hoah kiáⁿ。 Gún bú-á ka-kī tiòng-hong 3 pái, lóng ka-kī  復健 kah ē 行 ē 煮食講。 M̄-koh, chit 時 也 因為長年糖尿症, chiàⁿ kha  剁 1 koe̍h khì, hō͘ gún pâ hoah kah 心狂 人bē 爽。 連帶, 厝lih 做伙tòa ê 小弟小妹, 也 bē 堪得,chiah 姑不終 送 安養院。 I 講tio̍h jōa 好聽leh, 講 無ài hō͘ gún 麻煩,叫gún mài 煩ló i ê tāi-chì。

I 去 hia 也真正 ná tòa kah 真自在, kap he 護理人員 有講有笑。Lán 去soah 顛倒生份。Bóe-á 漸漸 話句 jú 來jú 少, 過年過cheh, lán beh the̍h siáⁿ 去, i lóng講 m̄免。 Kan-ta ài gún bú-á khì,m̄-koh 實在chin bô 方便。Kàu gún bú-á 過身, gún iáu m̄敢 kā i 講。

Téng pang, gún 阿伯 過身, 叔伯阿兄講beh 叫i 去, i mā 驚 費氣麻煩 mā m̄ 肯, hō͘ gún hit ê 阿兄 足鬱卒傷心。 Lán ko͘-chiâⁿ 也無法tit。Taⁿ ōaⁿ i 重症,阿兄 un-nā 足關心, 有時lán 感覺 lán 足不如 叔伯阿兄。 是講, lán leh 想,人 1 世人 lóng 孤單生存, 有緣tàu-tīn, 做 ang-bó͘, 做 pē-kiáⁿ, 也 無 的確 thang saⁿ 陪 saⁿ phōaⁿ,ngī khiú 做伙 顛倒 ē 無好尾 khah chōe。Lán 體認 pē-bú in 無論如何也 過in ka-kī ê 一生ah, he lóng in ka-kī ê 性地、脾氣、選擇、意念、堅持, lán 1 sut-sut-á  也 改bē tín 動。

有sī lán 幼年, hō͘  in 疼惜、照護,hō͘ lán tih 茫茫人生ê 起頭 lih 有 kóa 幸福ê 享受, lán 深深感受也深深感激在心,koh che 也 pìⁿ做 lán 人格ê 1部份 , hō͘ lán ē曉去 照護別人, 疼惜別人。

Bîn-á-chài,tio̍h ài 趕轉台北, chiah thang 知影進一步 ah。 難免,雖然lán 理智了解、明白, che 一切進展,心iáu 是茹亂。

有時lán 足ǹg-bāng 上帝 kā chit 杯phâng 走。是講 lán m̄ 是耶穌,苦湯 tam--2-3-pái ah, lán  tio̍h 慣勢ah。 Kap 以早 iáuleh 學校 讀書 sio kâng,苦, 有時苦中 ngī 取樂, 發現 jú 苦。Lán 記tî 也 bái, 酸甜苦澀,好bái,  phang 臭, lán liam-mi tio̍h 無 siáⁿ ē 記得。Án-ni m̄知是 幸 ia̍h 不幸, Lán 感覺 好ka-chài。

----------
Lán kā 阿芬 講, 網路有人講 《房思琪》是反殖民書寫,i 無同意。Lán 只好訂 《房思琪》轉來讀,看到底 án-nóa。

M̄-koh chit-chūn chit 種心情讀 che 真正bē 好勢。Lán 開始讀, 讀 四分一, 斷站。想起 三毛、邱妙津 kap  陳燁。 邱lán 完全 m̄ bat, i ê 冊lán 也 讀 bē 落去。三毛 kap林 lán tī 電視 看tio̍h in 本底活,ē 講ē 笑, 無jōa 久 死。陳 帶先天症頭lán bat 親身見過, 講過話,無感覺i siáⁿ koh-iūⁿ, 無jōa 久 mā sī 死。 Lóng 為 情 自殺。
------------------
Lán m̄敢siuⁿ 講, 驚 ē 陷tī 檢討 "受害者" ê 角度。 M̄-koh,lán 摸ē tio̍h ê 資料 kan-ta chit 本冊 kap 網路 影像, 文章。Koh lán 無法度 kā 冊lih ê 主角 kap 作者拆離來 讀。Án-ni,lán 言語 ê 五四三成分真驚 ē oh póe會。

總--是,lán 含苦讀了ah! 讀了無 救贖, 無昇華,鬱悶bē 得消tháu!Lán 知影 檢察官 撤消案件 ah。 事實 當事人已經過身, in 加1 事 不如減 1 事, koh m̄ 免 去 chhek惡tio̍h 官廳 iah 是 社會 惡勢力。也 i ê pē-bú ē-tàng án-nóa? 發 幾篇 聲明, pháng 有夠額 ah,m̄-koh tùi siáng 夠額?Lán kám ē-sái 出chhùi? iah 是出力?反殖民leh? Kám 有要緊? Ta̍k 年 有 hiah chōe 有知無知 少女(少男) 受害, chit ê 社會 也無 sáⁿ chùn-būn, ná 小燈泡 事件。 Che lóng 是lán 社會烏暗hit 面ê tāi-chì phah算 oh 講。

M̄-koh, 蕭曉玲、郭瑤琪 、陳水扁案leh chit 款 社會司法指標案件, che 是白明chit 面, kàu 最近 世大運 陳俞璋 台灣旗案, 在在顯明 人格 kap人權, tī 中華民國殖民體制 lih 根本iáu無 任何實質ê保障。

In leh 講 民不與官鬥, 疑, 我 ē 記得是tó-páiⁿ neh! 讀書 人 讀kah khong去ê 款。

關係 chit 本冊, lán 應該先 kā 當作 fiction、novel 來讀, kā 作者捨離。M̄-ku, 真實比小說koh-khah 刺激、koh-khah失常。人 tio̍h 有法度 kā lia̍h 大綱出來。

1. Tī 書寫 lih, 文字 i 表現 靈魂離開肉體, lán 確實 感受tio̍h。Hit ê 思琪 自 13歲 教師節了後,發生ê 任何事件,i  lóng 無tī-teh 現場, 參與 tī hin ê kan-ta 是 一直大漢ê 肉體,i 講 hit chūn tio̍h i 死 ah。 M̄-koh,lán ē-sái kā che 講做 i ê 修辭,因為究竟 i koh 活 5 tang, i ē-tàng 假影為 愛活得真實(lán 感覺 愛 ná ē hō͘ 人 kan-ta 痛苦?), iā in-ūi koh 活 5 tang,i 講 i 活tī 異世界(án-ni 苦對toh lâi?), i jú 活  khioh jú chōe 痛苦, kàu 累積 夠額 tio̍h 行對真正ê死亡(siáu khì)去。

2. Lán 感覺 i描述出來ê 世界 siuⁿ 單純 ah lah, iah 是i 已經無法度感知 真實世界leh?Tī i ê 人生 i kài-sêng kán-ná 看 tio̍h i ka-kī, i ka-kī kap 李國華,i kap 文學(lán 感覺 i ê 文學  kan-ta 是 i 駛性地 ê 路用 iah sî 性質 niâ ), 李國華kap 文學, chhun-ê lóng 是 世界另 1 面 án-ni。 Án-ni ê 世界 kài 恐怖neh!Lán 看bē tio̍h 任何光明。 Che tio̍h 是 lán 講ê 無能量狀態,當然無正能量,chhiūⁿ i 寫ê "不是救贖、不是昇華、不是淨化",  Baudelaire 也hō͘ i phah 無話 去。Lán 看也 m̄ 是 負能量, i 講 m̄ 是恨, i ǹg-bāng ē-sái 恨, lán 也 án-ni ǹg-bāng。Siōng無 恨 ē hō͘ i 有行動 ê 動機,chhiūⁿ 郭曉奇 ē 行動, 落 jú 深, 也ē-sái 反抗(雖然無效)。

(Lán講 i 是 hō͘ ka-kī ê "愛" 淹--死, hō͘ ka-kī ê "愛" chhui--死, án-ni kám ē hông kiāu hông chhoh? ) 思琪對怡婷ê 愛,對 伊紋ê 愛, 有 siáⁿ  實質行動?顛倒頭看 mā sio-kâng。 In ê 愛 思想 真進步, 真活動,愛 ê行動卻是無 lám 無ne, lóng 完全 被動式! Che 真可悲 可嘆, 也是 教育體制下ê 產品。 Thèng-hāu 老師 hō͘ in 標準答案,雖罔 in 討厭 pē-bú hō͘ in 世俗 ê 答案, koh-khah 優秀早熟, 竟然, 總也行 bē 出 ka-kī ê 路。

3.思琪 bat kā in 母á 透漏,in bú-á 是chit ê 殖民體制下ê 社會母親ê 象徵,隨 kā i koat loh, iah 是 kā i chhi̍h hō͘ bē 喘khùi。I 講 in 同學 kap 老師 leh 行。 Che lán tī 網路有看過, 越戰 ê 故事,hit ê 也 自殺 ah。

4. 出破 別人 ê 慾望, chit 款 m̄-nā 悖德 koh thái-ko ê 慾望, 文學的寫 chhoaih,kám 有 美感? Lán 知影 暴露ka-kī 慾望 ê 作家 bē 少, 地位也 hông 足肯定。 Ah chit 款 leh? Lán 險險 讀 bē 了, chit 點 pháng 是因素之中。 In 悖德 描寫 是 teh 講 社會 落伍,bōe 進化, 失 人性。 Ah chit 本ê 悖德 soah 是 落伍、bōe 進化 sit 人性 ê 殖民地行放, chit 種行放描述,文字koh-khah án-nóa súi-khùi, 典故koh-khah án-nóa 深刻,  lán 也讀 bē 出 美學感,連 暴力美學都無。

Kám ē-tàng 講李國華 kap in hiah-ê 同事 kap 蔡 是人性 ê《惡之華》?

5. 原來,Lán 感受 bē tio̍h 美學ê 底蒂tio̍h 是, 李國華虛假 ê 文 kap 愛,用知識 合理化 包裝ê 斯文kap 愛情去欺騙 天真、單純、hē sìⁿ命真ê 愛情,chit 款 行放 實在 使 lán 艱苦 bē soah。完全 是 i 1 人 ê 慾望,而且 自開始 tio̍h 是邪惡ê慾望,chit 項是 真, 機關巧變 koh 真有對人ê 知識, 了解人 ê 弱點, sa 去 利用。思琪 用sìⁿ命 ê 愛情,落lo̍h chit ê 吞chia̍h 人羅網。 應該講 社會羅網早tio̍h 設 好勢, chit ê 老師人, 無 教人 án-chóaⁿ 應付羅網, soah 利用 chit ê 羅網 害人, koh 利用 chit ê羅網 thang 脫身。 政府體制(法律)、社會文化 chiâu sī chit ê 羅網ê 經 kap 緯!

6. 郭曉奇, 因為 新ê 受害者也就是思琪 出現,hō͘ 李國華 按小公寓趕出去了後。Soah ka-kī 去 亂交, 亂chhōe 人 相幹,,kā 思琪看做敵人,koh tī 網路公佈 李國華, 也 失敗。 一直 kàu 收tio̍h 李 國華寄 hō͘ i ê 思琪毛蟹相, i ê 心態 sī án-chóaⁿ 變? 值得lán 探討, m̄-koh 資料kài 少。

受害者 sio 爭sio phah  極 ǹg-bāng 得tio̍h 加害人垂愛 ê 眼光。 Iā 是kài 恐怖, lán 台灣人 普遍 也是án-ni-siⁿ ê 款式!


結論: 房思琪重傷 了 ka-kī 插管維生, 拖磨 4 5 tang, 了後, i ka-kī 決定 拔 sak。M̄-koh, 插 入去 ê, tio̍h拔 bē --出來ah, 拔起來,i tio̍h 註定死期 ah!李國華 tio̍h 是 害i 重傷 ê lâng soah koh假做醫生, 假影 仁醫 kā i 醫療 ,kàu 現出真面目  tu̍h 最後 1 刀---

延伸:林奕含  〈進學篇〉
---

原來 涼涼, leh 鬱雨, koh 無jōa 久, 開始滴。日月潭 相疊 hit 9 隻 石水蛙, 走7隻出來 ah。
Lán chit-chūn 發覺 落 tī 話語 lih,beh 表達 情感 發洩情緒,好ê bái ê,歡喜ê 憂愁ê,憤怒ê 清閒ê 等等,卻是無夠額thang 用。 莫怪, in kha̍p bé-tio̍h tio̍h kō͘ 譬喻,用 che 比he, 用 sêng che sêng he leh 講話,lán sa 無 sáⁿ 有。 M̄是 lán 無才調抽象,感受情感, sī lán 罕得用, gâi-gâi,gâi 久soah 失功能 ê感覺。 Lán 欠缺 情感教育,情感詞彙,思想 chiâu 是觀察客觀事項,描述,比較論理,分別真假án-ni。人生 缺 1 大半。

No comments:

Post a Comment

hō͘-chèng sū-bū-só͘ kî-tâm

十三號請到2號櫃台中年小姐:你要辦什麼? K: ìn-kàm chèng-bêng。 中年小姐:請坐,要幾份? K:beh kè-sêng 。koh ài hō͘-kháu thêng-pún。 中年小姐:代書 要用的,你要確認幾份。 K:Lóng 1 hūn,...