Friday, 13 October 2017

Hó pêng-iú ê chheh hō͘ lán tha̍k

讀 《房思琪》chìn前八月 16, i 親身sa lâi sio 送, 當然 也 beh 去 送 別位(張教授、陳老師)。 離開 gún 厝chìn前, tio̍h 講 ah, beh 去 chhōe 張教授, 我 soah 失約。Lán 真正 歡喜 i ē-tàng 出版 chit 本書 晉級做創作者,行入文學 ê 核心。Lán 認為比i 寫ê 論文khah 有文藝價值。是講 i 無 kō͘ 客語 來寫 有khah 可惜 sió-khóa, lán 知影 i 有 chit ê才調。

百幾頁無 2 日, lán tio̍h 讀了ah。內容 講 i kap 幾ā ê cha-bó͘ 人 ê 情感 發展, kap i 自身  ê 成長ê 關係,當然 i 也 kā i 批判 古(中)文ê 意見 寫落去, 古文 chit 項影響 i 真深沉, ē-sái 講 是 i ka-kī 起造自身ego siōng 重要ê 成份。 I 也 真kín 察覺 che 害 i 真重。

Lán 講 藝術家 bē-tàng 無自戀, 你 看 i chit 本 冊, tio̍h 知 i 自戀有夠額做 藝術家 ah。Chhun ê tī chhiau-chhōe 主題  lah, 選用 素材 lah kap工具 ke-si ,koh 有 tio̍h 是 創作方法 kap 技巧。

Tī chheh nih, 行文完全主角(我)自述,hit ê 我, kap 現實 ê 我,大概 差 m̄-chiâⁿ mi̍h, nā 小說ê 事件 人物, 確實i 有 講: bē-sái 講 是 真 iah 是 假, 以免 破害 讀者趣味, 也保持 kap 回憶記錄 ê 隔界。總--是, 讀tio̍h bē 輸 sī 回憶記錄 有影,m̄-koh i koh 有 強調 有ê 是夢境, 茫茫ê 夢,chhiⁿ-chhioh ê 夢,未來ê 夢 lóng tī-teh。

Só͘-pái, 文字寫出來,kap  i 講話, 差不多, 無斟酌聽, 無 hē 心chiâⁿ 聽,  hu hu hu tio̍h 無去ah。 Koh,i 造詞 tàu句 也 無 特別 用力,kan-ta 一直 póe會 講 i ê 事件 lóng 是 自然發生,發生tī 人ê 本性 án-ni。愛 lih, 無互相虧欠、無互相責備、也無 後悔 也 免懺悔, kan-ta 互相包容 互相 允准,疼惜。

(後壁 開始 ... 事實 chit pún 冊 有kā lán 刺激, 叫 lán tio̍h ke 加強反省)
Lán 無 i hiah 自戀, chit 款 自戀 lán tī 金庸 ê 武俠, 日本 ê 漫畫 看kah beh 溢chhiah 酸ah。M̄-koh, kap 鍾肇政 hit 本 saⁿ pí, lán khah 白 lán khah ē-tàng 接受 i 這本。Kha̍p-bē-tio̍h tio̍h 目屎流目屎滴,che in 2 本 lóng 有, lán tio̍h khah m̄-bat, lán kan-ta 知影台灣人 khah chōe 是 苦, 苦也 笑, 叫 苦笑。是講 hit 種 感動 無 用 流 目屎, beh án-chóaⁿ 形容 lán mā bē曉。

講 女性 hō͘ i chiâⁿ 做 cha-po͘ 人, chiâⁿ做 人, chiâⁿ做 1 ê 滿足ê 人,chiâⁿ 做有未來ê 人。 Che kám 是 kap 鍾肇政 ê 意見 有關聯 leh?所謂 ê "永恆的女性" ? 講 tio̍h che lóng 是cha-po͘ 人 ê 真情真性(kap 慾望 ê 差別 sī siáⁿ?) Che lóng 是 人 應該 愛有 ê 自然(也 tio̍h 是 人性)反應? Án-ni kám tio̍h?

Koh 點出情感教育,tī lán 台灣教育體制 lih 完全欠缺,致到 lán 男男女女 kè lóng m̄ bat 感情bē-hiáu 處理情緒 。人kap 人 中間無學習,也 bē曉 án-chóaⁿ 互相對待, 互相疼惜, 尤其是 beh 談男女感情 ê 時chūn, che iū-koh hiah-nih-á 要緊 hiah-nih 必要。I chit 本冊 ê 事件 卻是ná  感情手冊, ē-sái tāi-seng ke 了解, ke 認bat,感情發展, 肢體動作表現 leh。當然, i m̄ 是 交友手冊, jú m̄ 是 睏人手冊。

結構來講,ta̍k 篇 無 sio 連sòa,m̄ 免 照順序 讀,ē-sái chhìn-chhái 選 chhìn-chhái 讀, 應當差  bē kài 遠。唯一連續 ê 線索 是 主角(我)。Che chit-má soah 是 優點, 人無愛, bē 慣勢 讀 長篇文 ah。

Lán 看 tio̍h 慾望、情感、感情 人人lóng 有, che tio̍h是共識, tio̍h 是 對話 ê 基點, koh 來 是 beh án-chóaⁿ 對話。不倫、婚外情、婚前身體關係 也 lóng tī i chit 本冊討論在內。 Chiah-ê 正正 是 i hiah-ê 四書五經 hō͘ i ê 束縛, 也 是 hō͘ lán 台灣 人ê 束縛, tio̍h是 i 激情 beh phah 破, beh lòng 斷 ê 要點, hō͘ lán 台灣人 恢復 做 人, 做 真真正正 有人性 的人。

No comments:

Post a Comment

saⁿ-goe̍h ka-iam-kôaⁿ

1.       三月天氣真 lān-mōa ,昨日燒熱 liâm-piⁿ 寒;認識台灣歷史線,人人 chhiⁿ-chhìn ka-iam 寒! 2.       三月初八真可怕,土匪 hi t 日來起山,可歎先民 m̄-pat 飽, chún--bô china ...