Friday, 6 October 2017

goe̍h siōng îⁿ ê ji̍t月 siōng 圓 chit 日, lán 心 soah 茹亂。 心 但茹亂, lán tio̍h m̄ ài 講話,ut leh,lán 話語 tio̍h ē li-li-lak-lak,iah 足chōe 台語詞lán tio̍h phah-m̄-kìⁿ 去。

Pháng  有人 替lán可憐。 Lán sī-tōa 操心勞苦 超過 4 分 3, siōng 尾 ê 日子, 清閒 無 幾日, 身命病 tio̍h piak ah。 Lán beh 奉待 in thang hō͘ in 過 好日 也無 jōa chōe 日, 又閣 苦頭 苦尾。 In心念 又閣 驚 勞煩 gún chiah-ê sī-sòe。 Haih!何mih 苦, 久病無孝子, gún tau bē lah!Lín ná  hiah 無信心 leh?!

Lán 自gín-á 時, tiāⁿ 看 tio̍h 街路頭, 有he 老人 hông 趕出門ê。 事實, lán 無 看tio̍h leh 趕ê時, lán 看tio̍h ê 總是 in 已經 leh 街路流連 ah, án-ni lán lia̍h準 he tio̍h是 leh 連回。Gún bú-á 也án-ni tiāⁿ kā lán 警誡, lán 幼chíⁿ ê 心肝 hiah-nih軟, ná ē  無 聽chhùi leh?
Lín 堅心苦勞, gún  lóng 有 看tio̍h ah, tùi gún 溫暖牽成, gún 也 絲絲 入心 ah。 人 ē 互相 ah, gún 幼 lín chhiâⁿ, lín 老換gún 照顧, 理所當然,lín soah 顛倒 leh 客氣 客tak, gún sī-sòe soah mā m̄ chai tio̍h án-nóa 好。

Lán 知影 i phah 算 tī 前半世人 tio̍h kā 福氣 用了去 ah!前十幾日á 拜五(9月15日),開學chìn前,pâ 又閣出tāi-chì, hō͘ 中英送入 樂生ICU。 插管,講 因為 感冒, 引起 肺積水,khùi 喘 bē 起來,人 昏迷。Àn 肺內底抽水出來, koh 有 發炎,驚 感染, 所以有 注藥, phah-sǹg 是 抗生素。 Lán 隔日 拜六,去看 有 khah 好--sió-khóa。 總--是 bô-thang 樂觀。 無樂觀ê 原因主要sī i ê 態度。Kàu taⁿ, 2 3 禮拜 ah,聽講 下禮拜一, ē-sái pak管 ah。 情形 也 無 確定。Chìn 前 雪 煩惱,操心 ko͘-chiâⁿ lán 去看,lán kan-ta khì khòaⁿ hit chōa。 Kàu chit chūn lóng 看 LINE 了解進程。淑,chit pái 也 開始煩惱 ah。

Lán 知影, chit 款症頭 chin bái, 尤其對老人,  久m̄ tín 動 ê 人,身體機能 漸漸退化, khùi 無法度ka-kī 喘,送醫也是拖niâ。 插管抽水 送 sàng-sò͘ kàu氣切 tàu 管, 病人艱苦, bē tàng 講話 表達意見。Lán 也m̄ 知tio̍h án-nóa 決定。 Chō日 Seng--á 講氣中英 看無人,chiah 知影 hông 送去 樂生, 有siū-khì, che lán 真正也 m̄ 知 ài án-nóa 做khah tio̍h。 Kan-na 1 日 過 1 日。

事實,醫院ê處理 總 khah 專業lah。 Lán tī hia siáⁿ tāi-chì 也 無才調插手、喢話。親人中間也討論, 也 煩惱, 也茫茫渺渺。 Lán認為 人ê性命 lóng tio̍h ka-kī 負責,也 tio̍h 交hō͘ 上帝,lán 祈求 上帝保守 in ê靈魂。 人kap 人 ê 親疏,lóng sī 孤立ê關係, 也 lóng m̄免去強迫別人符合lán ka-kī ê 認知 kap 情感要求。親人也是 chit ê 原則。 Che kám 代表lán chin 無人情? 不孝?Lán ê 認知án-ni,對i ê 態度是盡量順i ka-kī ê 意, 親人 mā 是。Nā 自然界流程 án-ni, lán 無必要 強阻擋,親kap情 也 無一定必要 表現hông 看。

Lán kin-á-ji̍t tòe 阿芬 kàu 南化中坑。FB 朋友 講:kè是 老人。 Tio̍h, 活動 來-ê,kè 是 老人 ah。是講,nā 算做 拜五,上班日, 中青年確實 tio̍h 出外, m̄-koh, chia 農村, 上班? Koh 中秋 chiah 過, 日頭雖漸漸短--來, iáu 是 熱 kah hō͘ 人kui 身軀 bē 爽快。


Lán 過 玉井 南化街á 走20乙, ē thàng 左鎮 hit 條, soah 走 過頭,kàu 西埔 koh 去, 阿芬有看tio̍h 左鎮交界, chiah kín 翻頭, 果然 tī 南天宮 hit 位。 Lán kàu 位ê 時, hiah ê 兄姊 lóng tī hia ah,淑慧小姐 鼓舞, 人人坐椅á 運動。


Lán cha-hng 開破 現代人 1 kóa 問題 hō͘ 學生聽。三、四歲á gín-á chai tio̍h hông sàng 去幼稚園,kap pē-bú thiah 分離,有夠 可憐,kap pē-bú 關係都 iáu-bē 建立好勢 leh, tio̍h koh 去 kap chhiⁿ份ê老師 iáu koh ū 其他ê gín-á tàu-tīn 生活。此去,一直kàu 出社會,學校 ê 生活變做 1 日 內底時間siōng 長 koh siōng有精神 kap siōng 要緊ê 部份,家庭 leh soah chhun 食 好料 kap 睏 ê 功能 niâ 。 莫怪, pē-bú kiáⁿ-jî 關係 bái, 兄弟姊妹 mā 無thang 好,  siōng 明顯 ê 人格影響tio̍h是 人人無誠信。M̄-koh, che 無人 甘願 iah 是 佮意。

人 tī 家庭親人感情bōe 穩定, bōe 好,去外口 kap 朋友五十 mā bōe 好, 無誠信, siáng ē 好 ?Ka-ki mā m̄ 知 án-chóaⁿ ē án-ni-siⁿ,kan-ta 苦悶 無tè tháu。Liáu-āu, 青春期 holemon 發動, liam-mi tio̍h 結做堆, 甚至 結婚 組新家庭, 生gín-á , mā iáu 無誠信, 所致, 無 jōa久 tio̍h 離緣。 Án-ni,beh chhōe 人 做伙 soah 無 能力 建立親近 ê 關係, 致到 苦楚 kui 世人, koh 遺傳 hō͘ i  chhìn-chhài kap 人生出來 hit ê 幼嬰á, án-ni 惡性循環。

無結婚 kám tio̍h bē 受chit 項苦? 無誠信 kui 社會lóng thòaⁿ kah, lín beh 走閃去 toh? 莫怪,妙禪 hiah 興, 人人敬愛seafood,顛倒親chiâⁿ 朋友ê話 聽 bē 入心。 Án-ni!

Ah beh án-nóa phah 破 chit ê循環?  唯一, tio̍h 是 ài 學習真知識, 察覺 ka-kī ê 處境,困境,走chhōe 出路 lah! Nā 無 真正 生活 khah 輸 豬á!Seafood he m̄是真知識 heh! He kap 迷幻藥 khah sêng lah! 食久 食 siuⁿ chōe 頭殼 ē 破khang , koh ē kiu, 膀胱mā ē kiu。

Lán chit-má 所做ê一切 lóng ē 影響 lán ê 未來, 汝beh sńg 電動, beh tuh-ku beh 放空,beh 學習, beh 精進,lóng án-ni, che chiah sī 業karma lah。

Pâ ê狀況, lán 有ê 看有, 有ê m̄ 知, koh bē-tàng 講話表明 che chiah 是 lán 為難ê 所在 ah!講起來, gún pē-á-kiáⁿ 情份 mā 一言難盡。兄弟姊妹 中, lán kap i  算交陪siōng 久,看 i 青春 kàu hiông-hiông 中風 kàu taⁿ。 頂pang 講 i 實在thiàⁿ kiáⁿ sioh kiàⁿ, lán算做 i thiàⁿ siōng chōe,i  leh bòng(chin hàm ê tāi-chì) 也 知影 siōng chōe, lán 有時ē 感覺lán 了解 i, 也ē-tàng 體諒 i,感激 i。

No comments:

Post a Comment

hō͘-chèng sū-bū-só͘ kî-tâm

十三號請到2號櫃台中年小姐:你要辦什麼? K: ìn-kàm chèng-bêng。 中年小姐:請坐,要幾份? K:beh kè-sêng 。koh ài hō͘-kháu thêng-pún。 中年小姐:代書 要用的,你要確認幾份。 K:Lóng 1 hūn,...