Saturday, 21 October 2017

Lí-liām kap sè-kan


Schrödinger 感覺世間極無平安 ê 時 mā ē án-ni 講: Àn chit ê 世界 góa 的確學了 iáu 無夠,phah-sǹg góa iáu bē chhoân 好勢 thang 面對 chit ê世界。

 理念thang 堅持單純 ê 人,lán 也 欣羡,究--竟 i 也是 單純ê 人。 是講, 世間 kám 有單純 ê 理路 iah是 mn̍gh-kiāⁿ leh? Lán 知影 物理 ê 理念, 理路, lóng 是 kā 現實狀況 簡化 再簡化, lia̍h 關鍵 1 2-ê-á 因素 tio̍h beh 解說 世間 bó͘ kóa 現象。

顛倒頭 講, 理念 iah 是 理路 應當 tio̍h 是 kā 世間事 簡化,chiah ē 出現ê virtual reality。 Lán án-ni 理解 也 應當bē 差 siuⁿ hn̄g。Ah nā 人 簡化ê 要件 kap 所 khioh ê   因素無 sio kâng, án-ni 得tio̍h ê 理念kap 理路 對 世間 現象 描述出來ê 必然 無 kâng。

M̄-koh, lán kám 知影人 簡化ê 要素 leh?有ê 知影iā-kú-káⁿ, m̄-koh 也 無的確 知影 jōa 詳細。 Ah ka-kī 所取ê 點,ka-kī 當然siōng 清楚, ka-kī 建立ê 路線 當然 siōng 明瞭, siōng ē-tàng 說服ka-kī。 Ah nā án-ni 來 論 別人ê 理念 路線 cheng-chha,誤tâⁿ, án-ni, 是 m̄ 是 sió-khóa-á 自以為是?

Siōng 無保留 1 線 機會 (probability), 是lán 學了 quantum mechanics 了後,siōng 深  ê 反省。Koh 按chia知影, chhin-chhiūⁿ Newton ê 絕對ê 客觀 kap 理性世界觀(以早 Newton ê 思想基礎, i ka-kī mā giâu疑, 所以 最後 soah 用 聖經來解說物理現象 ),tī 真實ê 宇宙 lih un-nā ē 失效。Lán chit ê 物理世間 hō͘ lán ê 面貌,mā án-ni,lán 人 án-nóa 去 看, 用siáⁿ-mih 去探, i nā 無回應, lán ē 真簡單 想 i bô chit ê siáⁿ-mih ê 性質, i nā ē 回應 siáⁿ-mih, lán tio̍h lia̍h-chún i 有 siáⁿ-mih。

所以, beh 認bat chit ê lán 依存ê 世界,iā tio̍h 先知影 i sī siáⁿ-mih。 M̄-koh, lán 在來m̄ 知ah,beh án-nóa? Kō͘ ioh--ê, 好運, i 回應 lán, lán tio̍h 暢kah lia̍h bē tiâu,lia̍h-chún 世間 真正 hō͘ lán ioh--tio̍h leh。過--幾年á,人 ioh 別項,jú gâu jú hó, lán chìn-chêng ioh-ê tio̍h thèng-hó phiaⁿ hìⁿ-sak ah。 án-ni-siⁿ。

Koh khah 免講極複雜ê人文社會ê現象。

No comments:

Post a Comment

hō͘-chèng sū-bū-só͘ kî-tâm

十三號請到2號櫃台中年小姐:你要辦什麼? K: ìn-kàm chèng-bêng。 中年小姐:請坐,要幾份? K:beh kè-sêng 。koh ài hō͘-kháu thêng-pún。 中年小姐:代書 要用的,你要確認幾份。 K:Lóng 1 hūn,...