Monday, 2 November 2015

mî-mî-á hō͘ tú-hó

綿綿 á 雨 tú 好
Kā 路燈 ê 刺目光鬚  phah phú niâ
也 kā 頭前ê 路 phah kah hóaⁿ-hóaⁿ
Gín-á 伴 chhêng-chāi sńg kah 天烏
老母 hiám-hoah 幾 lō 聲 chiah 甘願
Chit kak
Khau 風 塗 kha 兜 bōe tâm
是講 hit chūn 回南風起
Lán kan-taⁿ 顧 lán ka-kī ê 飛龍機
Teh 手 nih  hiah-nih 寶惜溫柔
Siōng 路尾 thài ē tiāⁿ-tiāⁿ kan-taⁿ chhun lán tī hia


Ē 記得阿姊 chiah lâi kā lán 牽
Hiah-nih-á 寶惜溫柔
阿母講 天烏 ah 叫汝緊轉去
Kha 手洗洗 leh thang chia̍h 飯
Lán 乖乖 kap 小妹 chia̍h 飯
Koh 乖乖功課寫了 chiah 問
Ah 阿母 leh ?
我 m̄ 知, 加班 ē 款,汝 seng 去睏
Hiah-nih 寶惜溫柔

前後事件重重疊疊 tī 記持 tǹg 印
路尾 soah 因果擾亂
連 siàu 念 都無力
Chiah 無 gōa 久 chìn-chêng ê 日子 niâ tio̍h 混沌 phú-phú
頭前 ê 路途 看 也是 hóaⁿ-hóaⁿ

PS: 講 beh 學習 感恩: chang 暗 七點外 kàu, 顧口ê 大哥 ná teh 練 golf, tú 好 有 1 ê súi 姑娘á 按 人文學院 出, Lán 緊緊 走去, oan-nā bōe 赴, lán 拜托i, I 真 溫柔 也真仁慈kā lán 開門 Tih chhìn-chhìn 綿綿á 雨暝頭 特別 溫暖 願 上帝賜 i 平安 喜樂, a-mén


No comments:

Post a Comment

hō͘-chèng sū-bū-só͘ kî-tâm

十三號請到2號櫃台中年小姐:你要辦什麼? K: ìn-kàm chèng-bêng。 中年小姐:請坐,要幾份? K:beh kè-sêng 。koh ài hō͘-kháu thêng-pún。 中年小姐:代書 要用的,你要確認幾份。 K:Lóng 1 hūn,...