Friday, 6 November 2015

Kng

報盡 kui-ê 秋天
共識九點二紅chi̍t phìⁿ 葉
樹頂
風 teh 樹 á kha 流轉
khah 過 hia 水流轉
看bōe-tio̍h káⁿ tio̍h m̄免 khòa意

Pān-phoe liam-mi 入冬
風 吹 tio̍h人 kám bōe 致覺
Chhiⁿ 冷
無 mā 紅葉chi̍t phìⁿ
報頭 現現
有目睭 ê  tio̍h 看
有耳 ê tio̍h 聽
先知曠野 teh 吵chhùi 

No comments:

Post a Comment

lāu-pē siōng bér ê kà-sī

果然, 人nā thiám 夢 tio̍h khah ē kāu 。Ta̍k pái 冷氣 29 tō͘  thàu-chá 天光時 lán lóng ē kôaⁿ kah 精神。Nā 強補眠,tio̍h ē hām-bîn 得夢。 夢--lih, lán mā kôaⁿ...