Friday, 6 November 2015

Kng

報盡 kui-ê 秋天
共識九點二紅chi̍t phìⁿ 葉
樹頂
風 teh 樹 á kha 流轉
khah 過 hia 水流轉
看bōe-tio̍h káⁿ tio̍h m̄免 khòa意

Pān-phoe liam-mi 入冬
風 吹 tio̍h人 kám bōe 致覺
Chhiⁿ 冷
無 mā 紅葉chi̍t phìⁿ
報頭 現現
有目睭 ê  tio̍h 看
有耳 ê tio̍h 聽
先知曠野 teh 吵chhùi 

No comments:

Post a Comment

Khui-chhùi tāu(Pistachios)

 Khui-chhùi tāu(Pistachios)                       Lîm jū-khái( 2008-02-13 )林裕凱        Kôaⁿ-sih-sih, āu-chhiah-thâu 12 tō͘       I...