Saturday, 28 November 2015

Thanksgiving Day

Lán 在來m̄是 上帝 牽教ê 族群iā-kú-káⁿ,厝nih sī-tōa 人 siáⁿ-mih 神chiâu 拜,祖公媽也拜,石頭, 大樹箍 也 thèng好拜。 拜求心安,也bô人thang 干證tó 1 ê khah siàⁿ,khah 靈感。善書讀kui 百本去,應驗文看來看去,lóng chha m̄-chiâⁿ mi̍h,kám ē 抄來抄去 haⁿh?總--是,gún 阿母所求, 無 chi̍t pái 應驗, che 是確實。

Lán 看 i 拜,理解做 lerh o͘-se 巴結hia-ê 無形ê,的確是世間布賂ê 延伸應用也無的確,tio̍h是講lán ê 神 tio̍h kap lán 交換條件chiah ē 保護--lán,賜福賜平安 hō͘--lán。 人間道理pān-phoe án-ni 無siáⁿ têng-tâⁿ,所以講 lán chia天神 kap  人cheng-chha 無gōa大,也有人愛講 "天人合一" ê 宇宙人生觀,生活哲學,kài 有chhàu-iāng ê 意味。是講,án-ni lán lerh 拜sáⁿ leh?

所致,lán 看lán 人足逆天ê kiâⁿ-pàng phah-sǹg 也真phó͘-sū-phián。天地無條件賞賜,i 看做是ka-kī 骨力,phah-phún,phah-piàⁿ ê 成果,另chi̍t 方面 koh tiāⁿ siàu-siūⁿ thang 不勞而收獲。Bōe thang 體會 lán 人ê 一切,nā m̄ khéng 認上帝,事實lóng 完全是 天地賞賜。O̍h bōe ē 感恩, kan-ta ē曉 條件,利益交換。

Lán看lán ka-kī 過去一直也是án-ni,soah 對 in chit ê Thanksgiving 真心反感,ià-siān。M̄-koh,lán 也無, 也bōe 因為lán chit 款態度,得tio̍h 任何好khang。有--無?交換慣勢koh puh--出來ah。顛倒, hō͘ 人看做是無文明,無教養ê 番,比 真正ê 番 khah 番,人in 不時 lóng teh 感謝天地賞賜。Lán人leh?

Lán 講老實,lán "感恩" chit ê 美德是牽手ngī-tō͘ 教出--來ê。I 出世tio̍h tòe sī-tōa 信上帝ê 教義,內底 chi̍t 項tio̍h是 隨時o-ló 上帝ê 工,隨時感激上帝ê 賞賜。Án-ni, 人看--起來, ke 真chiâⁿ 人, 真正!

No comments:

Post a Comment

hō͘-chèng sū-bū-só͘ kî-tâm

十三號請到2號櫃台中年小姐:你要辦什麼? K: ìn-kàm chèng-bêng。 中年小姐:請坐,要幾份? K:beh kè-sêng 。koh ài hō͘-kháu thêng-pún。 中年小姐:代書 要用的,你要確認幾份。 K:Lóng 1 hūn,...