Saturday, 28 November 2015

tok-bo̍k-chiáu

為tio̍h 桌椅,3 ê 教授 kàn-kiāu kui po͘,
知識聖殿竟然 椅桌 to͘ 做 hiah爛, 凝心
Koh 致 kàu lán hō͘ 同事 恥笑 無格破格
講 lán bōe-hiáu 堅持保護言論自由
美麗ê 面前話 確實 有chhàng 崩敗 ê 種子
Thài-thó 凝心? 不如看鳥 che chi̍t 對 小啄木鳥
來 tàu鬧熱
Lán 心悶
Kám 有 才調 kā 聖殿ê 蛀蟲 清除leh?

鵝 kiōng-berh 絕種
Chhun 鴨 á 聽雷 ê hàm-kó͘
鳥 á che 發狂了後
Chit 對 小啄樹鳥
Thài-thó m̄是 pigeon
送來希望ê 橄欖葉

Noah khiā 船頭心悶心悶
A-pa-pē 四十kang ê 旨意
直心人想無上帝恩賜
汝 也免koh想
上帝 kiáⁿ兒kan-ta 上帝 ē-tàng 管教

做船ê時 i mā m̄知
人間奸淫污穢 tú 天 hiah koân
致kàu  Pē 悲哀 tńg 憤怒 lú 強狂
直心人 Noah 也是gōng 人
無頭殼 照旨意做
一直kàu 四十kang 雨停 iáu-koh m̄知
放烏鴉 去 soah 無消無息
I khiā 船頭 心悶
隨 koh 放粉鳥去

來ê soah 是 chit 對 小啄樹鳥
船也無蛀蟲

感恩節大揭密:為什麼安潔莉娜裘莉不過感恩節?

4 comments:

hō͘-chèng sū-bū-só͘ kî-tâm

十三號請到2號櫃台中年小姐:你要辦什麼? K: ìn-kàm chèng-bêng。 中年小姐:請坐,要幾份? K:beh kè-sêng 。koh ài hō͘-kháu thêng-pún。 中年小姐:代書 要用的,你要確認幾份。 K:Lóng 1 hūn,...