Tuesday, 3 November 2015

hioh-tàu bāng

[hioh tàu 夢] 人 ah, m̄ 敢去面對 ka-kī ê 脆弱 nńg-chiáⁿ, 連看都m̄ káⁿ, kap gún 兜 烏麻á kâng款,汝kā i khap tio̍h i 也ē 起性地。Kan-ta 甘願 ta̍k 日 睏so͘-so͘,chia̍h 飽飽,外口無pōng 炮, 無落雨tân 雷,chiah 四界 bóng lau thit-thô。

汝kā i 講,汝 m̄ 是 狗á, 報i 身軀有寶貝tio̍h是珍珠,i m̄-nā m̄信顛倒翻頭 kā 汝咬。 Soah m̄知, 人 nā 按 ka-kī 脆弱 nńg-chiáⁿ ê 鍛鍊, he tio̍h 是 lán 身軀 ê 珍珠。

無目睭 thang 看, 無 耳孔 thang 聽,kui sin 不時 刺 giâ-giâ, hō͘ lín ioh 看 是 sáⁿ 貨?

馬太福音 第七章第六節 ê 教示, 是講, án-chóaⁿ 知影 豬 iah 狗耶穌無kā lán 教! a-mén

No comments:

Post a Comment

hō͘-chèng sū-bū-só͘ kî-tâm

十三號請到2號櫃台中年小姐:你要辦什麼? K: ìn-kàm chèng-bêng。 中年小姐:請坐,要幾份? K:beh kè-sêng 。koh ài hō͘-kháu thêng-pún。 中年小姐:代書 要用的,你要確認幾份。 K:Lóng 1 hūn,...