Saturday, 28 November 2015

châu-khut ōe

榮光 kap名聲 chiâu 有
機緣 tài kóa 世俗臭hiàn
錢銀 siōng有路用khah 實在
Caesar chiah 有 khùi力 起造
Tú 天功業

是講 天khòng-chhiⁿ tiām-chīⁿ
塗 kha 人 趕狂東西
聲sàu 對 mài-khuh 吐出來
擾亂 tài 詩意hia-ê白雲
Soah 牽絲牽絲

搭 liâm時 念詩ê 台á hō͘ --人
講 he 面前話 無sêng lán 人話
Oh tit 聽明 hia-ê 理路
有gōa 崇高 gōa 美妙 汝 kám 知機
機會hoān-sè 人人有 iā-kú-káⁿ
M̄-koh,人leh ?Caesar leh?

No comments:

Post a Comment

hō͘-chèng sū-bū-só͘ kî-tâm

十三號請到2號櫃台中年小姐:你要辦什麼? K: ìn-kàm chèng-bêng。 中年小姐:請坐,要幾份? K:beh kè-sêng 。koh ài hō͘-kháu thêng-pún。 中年小姐:代書 要用的,你要確認幾份。 K:Lóng 1 hūn,...