Saturday, 28 November 2015

châu-khut ōe

榮光 kap名聲 chiâu 有
機緣 帶 kóa 世俗臭hiàn
錢銀 siōng有路用khah 實在
Caesar chiah 有 khùi力 起造
Tú 天功業

是講 天khòng-chhiⁿ tiām-chīⁿ
塗 kha 人 趕狂東西
聲sàu 對 mái-kuh 吐出來
擾亂帶詩意hia-ê白雲
Soah 牽絲牽絲

搭 liâm時 念詩ê 台á hō͘ 人
講 he 面前話 無sêng lán 人話
Oh tit 聽明 hia-ê 理路
有gōa 崇高 gōa 美妙 汝 kám 知機
機會hoān-sè 人人有 iā-kú-káⁿ
M̄-koh,人leh ?Caesar leh?

No comments:

Post a Comment

Sí-hêng

本底重病 ê Mini 砂輪機á  Sî-kan kàu ah,Lí sí-hêng kai chip-hêng ah。 K oa̍t thâu khòaⁿ i, m̄-koh m̄ bat hit ê lâng。 Ná sīm chiah siūⁿ khí chit ê...