Wednesday, 25 November 2015

hún-chiáu

天光 總送人siōng 開闊 ê 美景
無! 是創世日頭
也 kā 好人 chhiō光
也 kā phái人chhiō光
自 光 kap 暗分開 hit 日
I 看是好
Lán 看 也是好
日頭花
掖 lerh 聖殿紅磚 á 路
也掖 lerh 水波池
也掖落 MANNA
Kan-taⁿ hit tīn pigeons 粉鳥
貪chia̍h 餌料
Bōe 記得 橄欖葉ê 任務
Kā tiām-chīⁿ ê peace phah 破No comments:

Post a Comment

Sí-hêng

本底重病 ê Mini 砂輪機á  Sî-kan kàu ah,Lí sí-hêng kai chip-hêng ah。 K oa̍t thâu khòaⁿ i, m̄-koh m̄ bat hit ê lâng。 Ná sīm chiah siūⁿ khí chit ê...