Wednesday, 25 November 2015

hún-chiáu

天光 總送人siōng 開闊 ê 美景
無! 是創世日頭
也 kā 好人 chhiō光
也 kā phái人chhiō光
自 光 kap 暗分開 hit 日
I 看是好
Lán 看 也是好
日頭花
掖 lerh 聖殿紅磚 á 路
也掖 lerh 水波池
也掖落 MANNA
Kan-taⁿ hit tīn pigeons 粉鳥
貪chia̍h 餌料
Bōe 記得 橄欖葉ê 任務
Kā tiām-chīⁿ ê peace phah 破No comments:

Post a Comment

lāu-pē siōng bér ê kà-sī

果然, 人nā thiám 夢 tio̍h khah ē kāu 。Ta̍k pái 冷氣 29 tō͘  thàu-chá 天光時 lán lóng ē kôaⁿ kah 精神。Nā 強補眠,tio̍h ē hām-bîn 得夢。 夢--lih, lán mā kôaⁿ...