Wednesday, 25 November 2015

hún-chiáu

天光 總送人siōng 開闊 ê 美景
無! 是創世日頭
也 kā 好人 chhiō光
也 kā phái人chhiō光
自 光 kap 暗分開 hit 日
I 看是好
Lán 看 也是好
日頭花
掖 lerh 聖殿紅磚 á 路
也掖 lerh 水波池
也掖落 MANNA
Kan-taⁿ hit tīn pigeons 粉鳥
貪chia̍h 餌料
Bōe 記得 橄欖葉ê 任務
Kā tiām-chīⁿ ê peace phah 破No comments:

Post a Comment

Khui-chhùi tāu(Pistachios)

 Khui-chhùi tāu(Pistachios)                       Lîm jū-khái( 2008-02-13 )林裕凱        Kôaⁿ-sih-sih, āu-chhiah-thâu 12 tō͘       I...