Friday, 22 December 2017

Chiah chia̍h Tang-cheh îⁿ-á

Chiah chia̍h Tang-cheh îⁿ-á/ Chiah食冬節圓á
--Kì global warming

Chiah chia̍h tang-cheh îⁿ-á
Koh ke chi̍t hòe
Môa-tāu iū-á-châng chhiⁿ chhiⁿ
Móa chhiū móa ki
Khui-kah pe̍h-súi pe̍h-súi
Kúi-ā tāi Kāng-khóan ê phang hoe-lúi
Bô tán ú-súi Sī pe̍h-pe̍h ê hoe-lúi phang
Gōng-gōng ê súi
Pe̍h-lō͘ bûn-tàn
Bô tio̍h-sî bōe kiat chí
Chhò-lōan--khì ê chhun-thiⁿ
Tang-thiⁿ


---------------------------------
Chiah食冬節圓á
Koh 加 1 歲
麻豆柚á欉 青青
滿樹滿枝
開kah白súi白súi
幾ā代
Kāng 款 ê phang花蕊
無等雨水
是白白ê花蕊phang
Gōng-gōng ê súi
白露文旦
 無 tio̍h 時 bōe 結籽
 錯亂--去 ê 春天
 冬天

No comments:

Post a Comment

lāu-pē siōng bér ê kà-sī

果然, 人nā thiám 夢 tio̍h khah ē kāu 。Ta̍k pái 冷氣 29 tō͘  thàu-chá 天光時 lán lóng ē kôaⁿ kah 精神。Nā 強補眠,tio̍h ē hām-bîn 得夢。 夢--lih, lán mā kôaⁿ...