Monday, 4 December 2017

kim-koe kho͘

金瓜箍 ê 問題:kám有才調 見真張?
原來 人 Napkin 是桌布 iah 手巾á m̄是 金瓜!是講金瓜箍 mā bē-bái。

Lán人, 大 部份 lóng 無 leh 信 "知識 tio̍h 是 力量" chit 套, 因為 lán 有 koh-khah 深信 ê 信念tio̍h是 "錢 leh 做人"。 Lán 相信 錢 chiah 是 力量, m̄-koh 你看 人 講 "時間tio̍h是 錢" lán soah lóng leh 浪費 時間, 去換 薄厘絲 ê 錢。 Án-ni 看, 莫怪 lán 台灣人 不時 leh 疲勞過度,甚至 死! 昨日 koh 1 ê 少年 護士 過勞死 ah。

Koh有 1 ê 新聞, 講 有 家長 看 課本, 講 合--起來, ang-á ê 性器官 ē sio kha̍p, án-ni bē 直 ah... Lán 千萬m̄-thang tè hit 款 人 leh 起siáu。
Chhiūⁿ án-ni ê būn-tôe, kúi hòe gín-á tio̍h ē-tàng kai-koat ah?
球 ê 體聲,圓柱 ê 體聲 ē-hiáu 算 tio̍h ē-hiáu ah iā-kú-káⁿ!
問題是 按呢: 1 粒 球, 用 1 ê 圓柱對準 球 ê 中心 ,
kā 球 kap 圓柱 sio 疊 ê 所在切--起來, chhun 1 ê 箍á;
che 叫做 金瓜箍。Chit ê 箍á 有 內環, tio̍h 是 原底 圓柱 造成, 有外環, 是原本ê 球 ê 部份。 Lia̍h 坦橫看, ē 有 1 ê koân度。
問題核心:無論, 原底chit 粒球 細粒, nā 切chhun ê金瓜箍 ê koân度 sio-siāng, án-ni in ê 體聲 tio̍h sio-siāng。


引:1. 體聲 ê 算法:就是 平面ê 面積 乘 khiā 直ê koân度。
2. 兩 ê 圓箍á  chiâⁿ 做 1 ê 環, 面積 就 大圓 ê 面積 扣 起小環 ê 面積。Area of a circle= 圓周率 x 半徑 x 半徑 -------------
無 lán 來證明 khah 簡單 ê, Pythagoreus 定理, ta̍k-ê 差不多lóng ē曉 用 chit ê 定理:
1 三角形,有 3 條 邊線,長度 分別 用 a, b, kap c 表示。 Nā chit ê a kap b ê 2 條 邊線 所 giap ê 角度 是 90度, 也就是khiā直角,chit 3 ê 邊線 ē 符合 ē-kha(1)ê 關係。

(1)a2+b2 = c2
Tī 地球四界古文明, lóng 有 相關 ê 描述。Chit-má, lí kám 有法度 證明 (1) 是 正確ê? 聽講 有人 收集kah 371 款 證明ê 辦法 ah。今年 8 月 15 是 Pythagorean day lioh: 172 = 82 + 152

No comments:

Post a Comment

hō͘-chèng sū-bū-só͘ kî-tâm

十三號請到2號櫃台中年小姐:你要辦什麼? K: ìn-kàm chèng-bêng。 中年小姐:請坐,要幾份? K:beh kè-sêng 。koh ài hō͘-kháu thêng-pún。 中年小姐:代書 要用的,你要確認幾份。 K:Lóng 1 hūn,...