Tuesday, 5 December 2017

thang á gōa

無人 beh 信 che 祖公thn̂g ê 肥底
Mā m̄信 田塗 thāu 毒 un-nā ē 死
深秋轉入寒天
窗á kap 外口 hit phiàn 濛霧 lo̍h-láu
ná 有 siáⁿ ē-kham得
Lán 看 
時間來洗thōa
講 jōa chōe 血跡 thàu tih 塗肉
勞苦 養飼 soah "食飽bē" tài leh

窗á外 kap lán
Jōa chōe 人
時間來洗thōa
沉tī che  茫茫蒼天 m̄ koh再佑護
大地傷痕 kā 刻 割 lo̍h-khì
深深
深深 kā 看

原子 分子 lóng kâng

塗肉烏青 pū膿
毒心肝你看原是一體

總--是
原子 分子 lóng kâng
你lán lóng  認bē 出來
Sìⁿ 命根對土地出 ê  理路

都淺淺
淺淺 kā 探
善惡 lóng 是業力
Lán人無力 thang 反抗
循環liáu-āu  chiū-kàu kàu 無間

ná 有 siáⁿ ē-kham得
原子 分子 lóng kâng

No comments:

Post a Comment

hō͘-chèng sū-bū-só͘ kî-tâm

十三號請到2號櫃台中年小姐:你要辦什麼? K: ìn-kàm chèng-bêng。 中年小姐:請坐,要幾份? K:beh kè-sêng 。koh ài hō͘-kháu thêng-pún。 中年小姐:代書 要用的,你要確認幾份。 K:Lóng 1 hūn,...