Tuesday, 5 December 2017

thang á gōa

無人 beh 信 che 祖公thn̂g ê 肥底
Mā m̄信 田塗 thāu 毒 un-nā ē 死
深秋轉入寒天
窗á kap 外口 hit phiàn 濛霧 lo̍h-láu
ná 有 siáⁿ ē-kham得
Lán 看 
時間來洗thōa
講 jōa chōe 血跡 thàu tih 塗肉
勞苦 養飼 soah "食飽" tài leh bē

窗á外 kap lán
Jōa chōe 人
時間來洗thōa
沉tī che  茫茫蒼天 m̄ koh再佑護
大地傷痕 kā 刻 割 落去
深深
深深 kā 看

原子 分子 lóng kâng

塗肉烏青 pū膿
毒心肝你看原是一體

總--是
原子 分子 lóng kâng
你lán lóng  認bē 出來
性命根對土地出 ê  理路

都淺淺
淺淺 kā 探
善惡 lóng 是業力
Lán人無力 thang 反抗
循環了後就kàu無間

ná 有 siáⁿ ē-kham得
原子 分子 lóng kâng

No comments:

Post a Comment

lāu-pē siōng bér ê kà-sī

果然, 人nā thiám 夢 tio̍h khah ē kāu 。Ta̍k pái 冷氣 29 tō͘  thàu-chá 天光時 lán lóng ē kôaⁿ kah 精神。Nā 強補眠,tio̍h ē hām-bîn 得夢。 夢--lih, lán mā kôaⁿ...