Saturday, 9 December 2017

ek-bān kng-nî gōa ê chin-lí

Tih 做學生 ê 時
先生 kā lán chhōa 路
比手劃刀 chiâu 帶 慈愛 kap 金光
Hō͘ lán 追求m̄-chai ê 知識 kap 智慧
真理 ê 金光 iā ti̍h lán 心肝頭
Lia̍h-chún 學術自由 thang 追求真理
有時 in ē 提醒
Ài 有真專 ê 心 kap 學術
Hō͘ lán 純粹欣慕
準做路燈金光
真理發 ê 金光

無 leh 驚曠野海風大
雨水烏陰寒
Tī chia 真理具體 khiā 起
I ê 光照工時香油
點 to̍h chhiat 花
chhoân 來 beh 燒 ê 柴
出力起火也起 bē to̍h
Iah 是 to̍h--1時á
Liam-mi tio̍h hoa

Lán 也無leh驚孤獨 kap 孤單
永恆 ê 追求
億萬光年外也無妨
只要 lán
心中 ê 金光
呼應 he 亙古不變 ê 光
又pān-phoe  i ē 紅移
Kàu láu  一世 人 lóng 看bē tio̍h ê所在


[1] 金光:m̄ 是 金á ê 光, m̄-sī 金色 ê 光, 金 tio̍h是 光, 光 tio̍h是 金 lah。
[2] 光年: light-year, 光線 走 1 年 久 ê 距離, 大約
1 ly in...is equal to
Metric (SI) units9.4607×1015 m; 9.4607 Pm
Imperial & US units5.8786×1012 mi
Unit systemastronomy units  (1.50×108 km 
Astronomical units63241 au; 0.3066 pc

No comments:

Post a Comment

lāu-pē siōng bér ê kà-sī

果然, 人nā thiám 夢 tio̍h khah ē kāu 。Ta̍k pái 冷氣 29 tō͘  thàu-chá 天光時 lán lóng ē kôaⁿ kah 精神。Nā 強補眠,tio̍h ē hām-bîn 得夢。 夢--lih, lán mā kôaⁿ...