Saturday, 9 December 2017

ek-bān kng-nî gōa ê chin-lí

Tih 做學生 ê 時
先生 kā lán chhōa 路
比手劃刀 chiâu 帶 慈愛 kap 金光
Hō͘ lán 追求m̄-chai ê 知識 kap 智慧
真理 ê 金光 iā ti̍h lán 心肝頭
Lia̍h-chún 學術自由 thang 追求真理
有時 in ē 提醒
Ài 有真專 ê 心 kap 學術
Hō͘ lán 純粹欣慕
準做路燈金光
真理發 ê 金光

無 leh 驚曠野海風大
雨水烏陰寒
Tī chia 真理具體 khiā 起
I ê 光照工時香油
點 to̍h chhiat 花
chhoân 來 beh 燒 ê 柴
出力起火也起 bē to̍h
Iah 是 to̍h--1時á
Liam-mi tio̍h hoa

Lán 也無leh驚孤獨 kap 孤單
永恆 ê 追求
億萬光年外也無妨
只要 lán
心中 ê 金光
呼應 he  久遠亙古不變 ê 光
又pān-phoe  i ē 紅移
Kàu lán  chi̍t sì人 lóng 看bē tio̍h ê所在


[1] 金光:m̄ 是 金á ê 光, m̄-sī 金色 ê 光, 金 tio̍h是 光, 光 tio̍h是 金 lah。
ài 讀 kng, m̄-sī kong, téng-pang 講 m̄-tio̍h khì。
[2] 光年:kng-nî, light-year, 光線走 1 年久 ê 距離, 大約Metric (SI) units9.4607×1015 m; 9.4607 Pm,Imperial & US units5.8786×1012 mi,Unit systemastronomy units  (1.50×108 km ),Astronomical units63241 au; 0.3066 pc
[3] 紅移:âng-î,red shift,因為 發光 ê物體,快速離開觀看ê 人,hit 人 看tio̍h ê 光 ē 變偏紅色hit 頭去。 原理 是 光ê 電磁波頻率變小,波長pìⁿ 大。

No comments:

Post a Comment

hō͘-chèng sū-bū-só͘ kî-tâm

十三號請到2號櫃台中年小姐:你要辦什麼? K: ìn-kàm chèng-bêng。 中年小姐:請坐,要幾份? K:beh kè-sêng 。koh ài hō͘-kháu thêng-pún。 中年小姐:代書 要用的,你要確認幾份。 K:Lóng 1 hūn,...