Monday, 5 December 2016

thòe-hòa

身軀ê 部品, 器官 日日有所siau-mô͘,時時teh 退化,退化kàu chi̍t ê khám-chām,lán 知覺tio̍h,hoah 講 是 病,老,liam-mi 死,苦!

退化kap 失能kau-kâⁿ,無停bōe-làng chiù-chia̍h 人,身軀,心也kâng樣, 佛所講無常是常。變新ê mi̍h kan-ta tio̍h 是 不時 tio̍h 去適應 體能、感官ê 落崎改變。 Chit ê 適應,無 tú-tú 熟手, tiāⁿ-tiāⁿ tio̍h 重新認bat,練習,確認。M̄ khì 適應,拒絕認識改變,拒絕改變,阻擋改變,有ê thūn 金khōng 銀,概 lóng 徒勞而已。

慈悲佛陀有教示,tiám-tuh 國王,taⁿ 汝看恆河水,kap 汝早時看ê,有變--無? Che 現代時, châu 失效去, 世界大溪 lóng kiōng-beh ta-khó 去,溪水流bōe kàu 大海! M̄-koh,智者佛陀是講, 汝所看所覺, chit ê 看 ê 精明,覺ê 靈通 有變--無?

恆河水tio̍h是汝ê 覺心,是常,bōe 變,因為bōe變, 汝 chiah ē 一直感覺 生、老、病ê 艱苦,破病chōe pái bōe hō͘ lán khah 慣勢,khah bōe 艱苦。 Che 保羅 也有寫,i 頭痛,chia̍p 疼,疼 kah hoah Siōng-tè A-pa-pē, m̄-koh bōe 好。

Án-ni,覺心圓明, lán 有siáⁿ 好?Ke 受苦niâ, kám m̄是?知苦生出離心,好修行,出離世界,妙明真心tī tah-lo̍h?七處徵心,有大智者牽khioh,koh iā 啼哭sì-lâm-sûi, lán leh?

妙明真心kì 無屬 lán 一身,講是 我執相,我執無我執,kám tio̍h bōe 痛苦?證現妙明真心 kám tio̍h真正 ē hō͘ lán 離苦?況且 得樂 leh?


No comments:

Post a Comment

hō͘-chèng sū-bū-só͘ kî-tâm

十三號請到2號櫃台中年小姐:你要辦什麼? K: ìn-kàm chèng-bêng。 中年小姐:請坐,要幾份? K:beh kè-sêng 。koh ài hō͘-kháu thêng-pún。 中年小姐:代書 要用的,你要確認幾份。 K:Lóng 1 hūn,...