Friday, 9 December 2016

Lí Tiunn-sūi ê Choa̍t-miā Si

李張瑞的絕命詩  From FB 日日有詩檸檬蜜茶
心悶 beh  tńg 去故鄉 ê 心橋
變成
火hu色 ê 虹
是m̄是性命也 kap 民族鬥爭 ê 火星 作hóe
消si 滅無
我,四十一歲

Pē-bú-á ōe! 小弟 小妹 ah!請多珍重
悲憐 我 hit-ê 喪失 伴侶ê
愛妻 kap 孤kiáⁿ
Tī 北風teh thàu ê 枯焦林nih
堅心 向前行去


參考呂興昌老師即席的朗誦,我將「風車詩社」詩人李張瑞的絕命詩譯成台文(原文應是日文,是他的妹妹在檔案裡抄錄的):
(中文翻譯)
思歸故鄉的心橋 已成
灰色的虹

是否生命也將隨同民族鬥爭的火花
散盡殞滅
我,四十一歲

父母啊弟妹們 請多珍重
悲憐我那失去伴侶的
愛妻及孤子
北風瑟瑟的枯林中 仍然要
堅忍前行啊

(台文)
思念beh轉去故鄉的心橋
已經成做
灰色ê虹
是m̄是性命也與民族鬥爭ê火星作夥
散去 消逝
我,四十一歲

父母啊!弟弟妹妹啊!請珍重
悲憐我hit-ūi 失去同伴ê
愛妻與孤子
佇北風吹來 樹葉枯焦ê時
猶原著吞忍、giap-ngē
向前來行

圖:李張瑞,取自自由電子報報導圖片。
紀錄片《日曜日式散步者》上映之後,「風車詩社」的詩人的故事才被比較廣大的群眾認識。他們在二二八事件與白色恐怖當中遭遇,也才能夠被述說出來。
寫詩的關廟人李張瑞,戰後因為組讀書會,被構陷,被捕繫獄,原本判刑15年,卻在蔣介石紅筆一揮之下,改判死刑。1952年年底,一位四十一歲的詩人被處死了。
七十年後,他的兒子把紀錄片《日曜日式散步者》特映會的邀請函放進父親的骨灰罈,喊著說:「爸爸!你一定要來看!」
因為回憶被紀錄下來了,因為文字存留下來了。李張瑞繼續活著!他的詩句繼續活著。
--------------------------------------------------

No comments:

Post a Comment

hō͘-chèng sū-bū-só͘ kî-tâm

十三號請到2號櫃台中年小姐:你要辦什麼? K: ìn-kàm chèng-bêng。 中年小姐:請坐,要幾份? K:beh kè-sêng 。koh ài hō͘-kháu thêng-pún。 中年小姐:代書 要用的,你要確認幾份。 K:Lóng 1 hūn,...