Wednesday, 14 December 2016

Tām-chúi Âng-lâu kap Liû-chhiⁿ

台灣人 1 款悲哀是 án-ni-siⁿ: 無論好額sàn, 古舊ê mn̍gh  tio̍h ē 放火燒sak。尤其,sī-tōa 過身, i ê 近身物 差不多 lóng bōe 留。致kàu,lán 人一生數十年niâ, 無chhun 半 項thang siàu 念 ê 物,私人 án-ni-siⁿ,公共空間ê mā是án-ni-siⁿ!

Kin-á-ji̍t kàu Tam-chúi 淡水ê 時, 時間 iáu liōng-siōng, lán tio̍h 行無 行過 ê 路, 發現舊臭ê 舊菜市,歡喜, kap 龍山寺 ,。 Koh 發現 內底 iáu 有 leh 賣 chhù-kak 粿。巡 看, lóng 無人用台語做 招牌,  實在 有夠 hàm。 Chia kám ē-sái 代表台灣 ê 1 ê 舊 街市? Lán ê 印象 iáu 是 有火車teh通行 hit-kú。

Phah算 kui 台灣ê 舊庄社lóng án-ni ah!台灣人 失志,失落ka-kī ê 形貌 70外tang ah!Chit ! 數十年 lóng 偏愛號 英語、法語、日語ê 店號名!Lín 人 nā kàu 外國去, kám 看ē tio̍h 人號 台語名? 中文名sioh ? Kám bōe hông khioh-chhiò ?

是講, 另 1 ê 現象 也心適,tio̍h 是 台語透lām ê 台灣國語,像 "古早味" "麻糬" "炭錢" "春" 一枝。

猴年 phái 過 也 過beh 透ah,êng-àm 十五月tng 圓 koh 光。E-po͘ 5 點外, tio̍h thang 看tio̍h 月娘 tit-beh chhèng 起ah。講是beh透 北風,確實 北pêng 天茫茫,氣溫beh 降。日--時se̍h 街無 chùn-būn,過 紅樓 ê 時,日頭 tng 大,是講, bōe 燒 joa̍h,行kàu 小白宮ê 時,sió-khóa 發汗。 聽 tio̍h 2 ê  cha-bó͘人 kap 1 ê cha-po͘ 人 tú 開車門出--來,hoah 熱。 講 "25 tang 前,葉能哲校長, 小白宮落漆,僑免錢,淡水高中"。2 ê cha-bó͘ 人 1 句台語都 m̄ 講!熱、僑免錢 lóng hit ê cha-po͘ 台語講--ê。

歷史見證 kan-ta chhun 無 jōa chōe ê 建築物niâ,音、聲、 文、物 lóng 消絲去,chit-má lóng kō͘ PS ê, chhé,ah 建築物lih lóng leh 賣物... Kap 舊街 異曲同工 ah, 無 歷史文化ê 族群, 使人徒嘆 無ta-ôa!

教師 早早 kàu 淡水,行無路,tī 教學 ê 樓á,學 學生 tī 中間走廊流浪,有thang 坐課椅bóng 坐,路hiah hn̄g 人 mā 疲累。

Tńg kàu Môa-tāu 麻豆 11 點ah,緊 款款 leh thang 睏,soah 點半 hō͘ 烏麻á 吵。束信起來牽 i 散步,順 sòa 看 月圓。天星 金金,天 phú-phú, 紅塵 ê 人間 光 lú 光,是講 lán 看 kâng 款 chhiō 無 siáⁿ 出路。Ná ē赴 hē 願 leh? 流星 sut 過 月娘 邊á。Lán 頭1 pái 看 tio̍h 流星。Chìn-chêng pat kap 人 入山 jek 流星雨,結局 1 粒 mā 看無tio̍h, chit pái 無心無意soah 看--tio̍h。福氣lah。

Lán 想講  3 ê 見本:《小王子》《關於上帝ê 故事》《種樹á ê cha-po͘人》。 無 的確 seng kā chit 3 本 翻譯 做 台語mā 好。

No comments:

Post a Comment

hō͘-chèng sū-bū-só͘ kî-tâm

十三號請到2號櫃台中年小姐:你要辦什麼? K: ìn-kàm chèng-bêng。 中年小姐:請坐,要幾份? K:beh kè-sêng 。koh ài hō͘-kháu thêng-pún。 中年小姐:代書 要用的,你要確認幾份。 K:Lóng 1 hūn,...