Friday, 23 December 2016

mài kóng Tâi-oân lâng ê pi-ai lah

Tâi-oân人chiok hō͘ 人 想 bē 曉,教 gín-á, 自細hàn tio̍h 叫i 好好á , phah-piàⁿ 認真讀 外國人ê 冊,piàⁿ-sì 學講 lán ka-kī bē 曉 ê 話。 In 講 in ê 未來 lóng tī hin, tī 外位tī 世界 各國。 足驚ka-kī ê gín-á teh 起步 tio̍h 輸人, 緊緊 kā 送 離開厝 去學 外國話。

M̄-koh, tī 深深深 ê 心肝內, 卻是 ǹg-bāng gín-á m̄免 離, m̄ thang 離siuⁿ hn̄g。 Án-ni, 講起來 kám m̄ 是 足矛盾 足 頭殼疼 leh?Nā lán 講 khah phái 聽 ê, chit 款 煮沙成飯ê 心思, 是 gōng kah bē pê chiūⁿ。Koh hē 盡sìⁿ命 teh piàⁿ,teh 束縛gín-á。害 lán 看kah 起 悲觀 鬱悶 ê 情緒,chit 款 人 kám iáu 有救leh?

煮沙成飯:chú soa chiâⁿ pn̄g, 佛典,講人取沙, phah-piàⁿ 煮 想beh kā i 煮chiâⁿ 飯。

Chit-kú pē-bú a-kong a-má chit 2 代 tio̍h 是 lóng án-ni, 尤其lán beh 講台語 ê 族群。 Koh 有早tio̍h 因為 cha-bó͘ gín-á 時代tio̍h kā 台語 放了了ê, 真自然 tio̍h 放棄 母語教育 ê,症頭 jú 嚴重, m̄-bat 世事, m̄-bat 芳臭,也m̄ 知 好bái, 講也 m̄ 聽, 不明事理, 無論烏白! Lín路頭路尾 tio̍h thang 看--tio̍h。 He o͘tobai 騎leh chông 紅燈, 逆行,三載, 講 手機á,路口店頭烏白 chhah, pùn-sò 烏白 phiaⁿ ê, 在在現現 lóng 是。 I 也 lóng bē 看 gín-á tī 身軀邊,無掛 ka-kī án-ni phái 模範。 Lán 看 kah 心驚膽裂, 人 in 老神在在,輕輕鬆鬆 悠哉悠哉, 實在恐怖。

所致, in 講 lán 寫ê台語文讀無,足困難, che ná 有siáⁿ, in ê 頭殼 hiah bái koh m̄ 受教,beh án-chóaⁿ? Koh in ka-kī 臭kha-chhng 驚人ui, 人kā in 講 in án-ni 是 文盲, 青瞑牛, in tio̍h siūⁿ氣,m̄ nā 見笑tńg siūⁿkhì, koh 惡 khia̍t-khia̍t, beh chhi̍h beh ni̍h , kā lán  beh tīⁿ hō͘ 死ê 款式。 Lán chia 看人無目地 hiah-ê 國家 in ê 人mā bōe án-ni-siⁿ, 人 in nā m̄ bat 母語字文, in ka-kī ē 承認,kám-kak phái勢,koh ē kā 汝 講 "m̄-koh 我 有 bat  bat字 ê 人。" Án-ni 人 kám 無 khah 正常? Lán chia ê phîn tó 1 點leh hiau-pai 看人無目地?

Lán koh 看 學校ê 教育, 也是án-ni-siⁿ!母語教育 bē輸 飲鴆止渴, chhoàn kō͘ hiah-ê 表演 比賽 leh 講效果, 成果,事實lán 也看tio̍h kàu in  18 20 歲 kan-ta chhun 羅馬字印象 niâ, 講也不懂, 聽也不懂。

飲鴆止渴:ím tīm chí khat, lim 毒湯止chhùi-ta。

無錢致kàu 崩敗, che lán 知。M̄-koh chit-má Tâi-oân tng teh 大崩敗,gâu 人 lóng kan-ta 看錢ê 前途, 無 leh 掛慮生活品質, beh leh 關心生活圈ê環境, 也 無leh 關心弱勢(弱勢無 可能有團體lah, 台灣人 mài khong ah,hó m̄?)siōng 要緊 ê 社會無對重人生活ê 意義(公義、自由、普世價值? iah 是 幸福), bē 輸 i ka-kī 趁 幾億 幾億 i tio̍h chhèng kah lia̍h bē tiâu,i tio̍h 暢, 爽 kah 全世界 ê幸福 lóng i ê án-ni-siⁿ。 Lín kám bat 看 iah 聽過 錢 thang 彌補 天倫?

Lán thang 看 tio̍h 易子而食 tī 21 世紀, iáu bē 斷絕。 Che m̄ 是 戰亂, 台灣, ā 無 leh 大規模 戰亂 ah, 汝看中東 小比--1-ē。戰亂ê 時, 人ê 人性難免瘋狂起khong,m̄-ku lán Tâi-oân leh? Kám 有 戰亂? Soah bē 輸 siáu人院, koh hiau-pai oeh-oeh。 Che ē 害lah。Siōng 無天 tah 烏雲 ê 時, koh 有 silver linings thang 看 出 光明原在,烏暗 只是 1 時 niā-niā。 Tâi-oân 人ê烏暗靈魂 tī 時 chiah thang 看tio̍h 光明leh? Amita佛!

易子而食: ī chí jî si̍t。人 tī  受大窘逐迫害,致kàu 人chia̍h 人, 幼kiáⁿ bē kham 得 先死,m̄ 甘, ka-kī iā m̄ 甘chia̍h ka-kī ê 幼kiáⁿ, koh  bē-sái phah-sńg, 只好 kap 人 交換 chia̍h! 無看eh 較 ē 過心。


對世界大勢毫無概念?台灣名列全球最無知國家之一2016/12/23 08:21:00

No comments:

Post a Comment

Khui-chhùi tāu(Pistachios)

 Khui-chhùi tāu(Pistachios)                       Lîm jū-khái( 2008-02-13 )林裕凱        Kôaⁿ-sih-sih, āu-chhiah-thâu 12 tō͘       I...