Friday, 30 December 2016

gí-bûn kàu-io̍k tī Tâi-oân

Lán kin-á日 kā 學生gín-á 講 國中高中ê國文教育內容,in 一年á ê lóng 長短來,lán 束信 長短講。 Lán 本底 beh 問 in, kám 知影 文學ê 價值 kap 好 bái。也有講 localization kap globalization 文創。

頭起先 in 真 lún-tù 無 siáⁿ 愛講, lóng 回 講 考了 lóng phiaⁿ sak去ah, koh 講,畢業隨 kā 賣 hō͘ 收字紙ê,koh kā lâm 水。 In 講 kah 歡喜, lán lóng 無 kā in 擋, 了後 in  chiah 開始 想起 洪醒夫、壓不扁的玫瑰、一桿秤仔、再別康橋、張曼娟...等等。算 bē bái ah。 Lán tio̍h kā in 問講, 為怎樣 ē 選 chiah-ê 文章? In chiah-ê  文章價值是siáⁿ? In chiah-ê 作家 追求ê 價值 是 siáⁿ?

In 當然無法度回答,chit-ê 無 標準答案 ê 問題。Lán 一直引導, pháng 技術無夠好, iah 是 in 無愛 去動 頭殼想, mā 是 無回答ê聲音 出--來。 Lán tio̍h 分拆 kā in 講:自lán 讀 國文, 讀課文了,作者介紹 nih, lán lóng m̄-bat 看 tio̍h 作者 in ê pē-bú, in ê 先生, iah 是 kā in 啟蒙 ê 人, in hiah-ê 人 lóng 天縱英才, chi̍t 出世 tio̍h 天才 tio̍h--無? Kan-ta 天才 chiah 有 好文章 流傳 hō͘ 人 讀, tio̍h無? Án-ni, kám 有 理路?Kám ē-tàng 相信? 結局, 老師 叫lán m̄-nā 相信 koh ài 暗記起來, beh 考試。

結果leh, lán lóng m̄ 敢是天才,無可能有好文章,隨在老師 liap 圓 liap 扁。 也 m̄ 知 in leh 寫ê 是siáⁿ, in kan-ta leh 追求 文采 niâ, 斟之酌之、推之敲之、琢之磨之 án-ni。 Lán 講 in 寫 文章ê 目的 leh? In ìn 講 beh hông 讀, che 當然,koh m̄肯 透直講白, ng-ng iap-iap。Lán 指 4 大才子書,《三國演義》、《水滸傳》、《西遊記》、《紅樓夢》 按怎才子? 有 "人ê 氣息" lah, koh 針對 教會ê gín-á 講, 人ê 氣息tio̍h 是"神性", 也tio̍h 是 人性! 可惜中國所傳ê  四書五經 內容 lóng 無人性, 聖經冊nih ê 四書五經 chiah 有 人性。 所以, 西方ê 文學作品 ē sái 翻譯, lán iah 是 真 受感動, koh ē-tàng 讀 tio̍h 內底 ê 真珠, ah nā 中國文學 ê 作品,足chē 翻譯了後 soah lóng pìⁿ-chò 廢文青 所寫ê 廢文。

Ah 西方ê 文章 kám 無追求 文采, 有, 人 in mā hē 真chē 心神 追求,lán ē-sái 參考 Shakespeare ê  作品 tio̍h thang 知。 總--是,人 ê 文采 kap 支那式ê 文采 , 除了 聲音,韻律 之外, 人 特別要緊 理氣,理路 kap 人 ê 真實情感。

Lán 講, 作者, nā 西方人leh 介紹 lóng ē 講 pē-bú ê 出身、對 i ê 寄望 koh i ê 學習經歷, 受siáng 影響人生, che lóng 是in ê 要點,所致 人ê 知識 經驗ē-tàng 傳承、延伸、深修,ah nā lán ê 國文 教育 leh, kan-ta 叫 lán 佩服 英雄、天才,lóng 無leh 教lán án-chóaⁿ 去 揀 先生,師承。 Tī 學問 知識方面,kan-ta 要緊 人眽關係, 無要緊師資傳承。 Tī 文章方面也無 教lán án-chóaⁿ  kā 文章ê 價值 讀出--來, kan-ta teh 學 文采, 可惜 che kap 天性美感 有關係, kap 學習 khah 無干礙, 變做 bē 教得(有 lah,美學關當然 koh 有 時代、社會ê 影響)。
所致, 老師 m̄-bat kan-ta 會曉 解說 生字詞 niâ,照課本宣讀, lán soah pìⁿ做 m̄知 文章好 bái ê 人, 也 m̄ chai 文章 價值ê 人。 所以 lín mā m̄ chai 老師人ê 好bái, lóng kā 當作 kāng款ê 人 對待, 結果 lín 浪費lín 寶貴ê 青春 kap 金錢, siáⁿ-mih lóng 無 得--tio̍h,頭殼變 tēng niâ。

Che lán 台灣 ê 語文教育 大問題! 始終 無人 sa 出--來 好好á 討論!

註:六才子書是由明末金聖歎(1608年—1661年)所評定。
第一才子書:莊子所著《莊子》子書 
第二才子書:屈原所著《離騷》辭賦(楚辭) 
第三才子書:司馬遷所著《史記》史書 
第四才子書:杜甫的《杜甫詩》詩 
第五才子書:施耐庵所著《水滸傳》(又名《忠義水滸傳》),原書一百回,刪定為七十回。小說 
第六才子書:王實甫所編《西廂記》戲曲

No comments:

Post a Comment

Khui-chhùi tāu(Pistachios)

 Khui-chhùi tāu(Pistachios)                       Lîm jū-khái( 2008-02-13 )林裕凱        Kôaⁿ-sih-sih, āu-chhiah-thâu 12 tō͘       I...