Sunday, 18 December 2016

siūⁿ bē thong

頭 1 pái 看 lán ê 插車場滿 tīⁿ kah 溢出--去。Che lóng 來 參加 張釗漢原始點疼痛醫療 2 kang ê 講習。

台灣人 hō͘ lán 頂天想 bē 通。平素時 ê 生活 lām-sám, chhìn-chhái 無顧性命健康,ah nā 退休了,驚死驚 kah án-ni-siⁿ!

Lán 一直 想無, 人 tio̍h 求死所 dying for iah 是 活途 living for? Chāi lán,所經歷 ê 社會流轉kap 價值觀入落 tī 教育lih, tiāⁿ 是叫人 愛求 死所,求 一生 thang 奉獻 ê 祭台、志業、成就。也 隱隱 kā 競爭 參插 tī 人生目標 nih。自細 hàn tio̍h 一直 比較, pē-bú 也ke-ke 減減加深加強 chit 款 kah強 ê 心理需求。普通人,siōng 無 ài 有 厝、 家庭、kiáⁿ兒、車 chiah 算 tī 社會有khiā 起,ah nā 成就 tio̍h 看收入。Kan-ta 看錢 論價值,是簡化 kē級 化 ê 頭殼所致,因為 i 其他ê 價值 lóng 看無。Chhiūⁿ  hit ê 笑話: pē-bú kan-ta 看分數。

Ah sió-khóa chiūⁿ-kioh ê 講 ài 掛 1 ê "長" 名, 無 "教授" 無 "博士" án-ni-siⁿ。社會人iā 總 kō͘  i ê 職業等級 teh 相借問,連叫本名都 感覺 失禮 ē 看輕 i。 Lán bô án-ni 社會化, 所致想 bē 通 chit 款 tāi-chì。 Lán 素來認為 叫人名, 親切 koh 尊chhûn,而且 成就--者 是人 agent,m̄ 是職位 position,mā m̄是 國家社會 ah! Ná ē 1 ê 人 tio̍h 獎 kui 社會 光榮?明明 tio̍h kan-ta i ka-kī 1 人光榮 niâ!Lán kan-ta ē-sái kā i 恭喜, kap i 做伙 歡喜 niâ, ná ē 講 替 i 歡喜, 都無 leh siáu ko̍h!

Koh 起 lih, 有 tio̍h 社會 iah是 國際 肯定 ê 尊敬,iah 是 獎 ê 愈有成就 人生tio̍h 愈有價值。 Chit 款 觀念,tī lán chit ê 島 大概是主流。也 致使 chōe-chōe 人 án-ni-siⁿ ut-chut tio̍h-bôa 幾 tē 人。

Lán chia 無人 肯定多元價值,多數 看 he 明顯 ê 標頭 niâ。天生我材必有用 chit 句,講 leh講,lóng 用 tī 無辦法 ê 時, 無 明顯 才調 ê 時, 顛倒是 看衰 無 正面肯定ê 意思!

Dying for 無 流行ah, 因為 人ê 性命 無 koh 屬 ka-kī,而 屬 國家社會 ah! 所致chit-má 流行 living for, 去 chhōe 1 項 汝 kah-ì ê 汝 甘願 做 1 世人 ê tāi-chì, 也 無要求 siáⁿ-mih  chiūⁿ-kioh,成就, 庸俗度活 也 ē hō͘ 人 o-ló。 做 人奴才 也歡喜 kah,hông 當做機器 也歡喜。

No comments:

Post a Comment

hō͘-chèng sū-bū-só͘ kî-tâm

十三號請到2號櫃台中年小姐:你要辦什麼? K: ìn-kàm chèng-bêng。 中年小姐:請坐,要幾份? K:beh kè-sêng 。koh ài hō͘-kháu thêng-pún。 中年小姐:代書 要用的,你要確認幾份。 K:Lóng 1 hūn,...