Monday, 28 November 2016

Hallelujah -- Leonard Cohen kòe-sin

Chit tè 歌,lán 聽 tio̍h 薄薄 哀傷... bōe-su lim 高粱.... 

Kám m̄ 是講 o-ló Siōng-tè A-pa-pē? 悲傷症頭 ê 起蒂 tī tah-lo̍h ?有人 講, 人生ê苦湯,我 自sè-hàn chia̍h thàu-thàu ah,  bô愛koh chia̍h 苦瓜 ah!投射心理學講 lán 看 別人 ē 艱苦, 窮實是 ka-kī ê 苦, 佛也講 che 心相應。

Lán teh 苦án-chóaⁿ? Leh 苦 八pái lah!無chi̍t 日 正常ê 國度,lóng 有 別人ê thiàⁿ心 leh kā lán am-ô͘。 幼時 有pē母,阿媽thiàⁿ惜,少時 也有姊妹,先生thiàⁿ-thàng,kàu 轉大人koh 有 親家人 kap 牽手saⁿ 愛護,chhut 社會也有 朋友前輩 saⁿ 牽khioh。Ka-kī soah lóng 無 貢獻。 無災無病, lán teh 苦 八pái ?

Pháng, che 也是chi̍t 種心理學 leh 講ê 同理心ê 款。 Án-ni-siⁿ, lán 好ka-chài,iáu sêng 人。


Chit tè 歌,厲害, 旋律無 kài 複雜, m̄-koh, hō͘ 人 聽 bōe ià, koh ē-sái 隨人 變造, 所致,i真chōe 變體teh 流通,也 全世界ta̍k 國人 lóng 普遍kah-ì, 也 ē-sái 改。

No comments:

Post a Comment

hō͘-chèng sū-bū-só͘ kî-tâm

十三號請到2號櫃台中年小姐:你要辦什麼? K: ìn-kàm chèng-bêng。 中年小姐:請坐,要幾份? K:beh kè-sêng 。koh ài hō͘-kháu thêng-pún。 中年小姐:代書 要用的,你要確認幾份。 K:Lóng 1 hūn,...