Monday, 5 December 2016

〈孤兒〉têng-tha̍k


Plots:
1. 序章, 起khiàn, 金水嬸á 認屍 ,回顧。
2. 頭半段,孤線講 榮平 kàu 11 歲老pē 也死 。頭á,無老母thiàⁿ惜,老pē  soah失主意, 無 注心管顧 i。
疑問:1. lóng 無chhin-chiâⁿ kiâⁿ-kha ?2. án-chóaⁿ 度活,收入 ê  問題。 國中kám 免 考試?
3. Kàu 偷走厝chìn前,hō͘ a叔 kap a嬸 chhiâⁿ。態度 jú 自封鎖,nah ē 肯聽 音樂老師ê 話?
4.1 金水á chit 頭 榮平 走 無看見去, khòa-tiàu 過日。 Kàu 50歲 chi̍t日透早hông 考銃 死,接回 起頭。
4.2 榮平 偷走ê 理由 kap 發展,kàu phah 死a 叔,koh m̄ 知影。
5.  phah 死 a 叔無功勞, koh因為 a叔枉屈坐罪, hō͘ i 拖累 hông 開除!。
6. 收尾。

Voyu Taokara Lau 用 ê 台語, 確實 láu, gio͘h-toh,也 súi-khùi! Chiàⁿ範in tàu-tīn--ê 夥計!
Sió-khóa 孤介ê 榮平 káⁿ 是 i tī真實世界siōng  chia̍p 呈現ê 面chhiuⁿ,是講,bōe hiah m̄ 知好bái lah ho͘ⁿh!

讀了,kâng款有lán 台灣人心悶 kap薄薄ê哀愁,phah-sǹg beh 叫lán 重新思考 lán ka-kī ê 身份。Nā ke kóa 環境 因素, pháng ē khah chōe 發展可能,m̄免半癲gâi。

結論:孤兒是 孤介造成 iah是 制度洗腦造成leh? 先切斷 pē-kiáⁿ 關係,學校 koh 灌另 1 ê身份, hō͘ i 認同,tì-kàu 精神錯亂?
"絲--ê o͘h!" 有jōa chōe m̄願, jōa chōe 不解 ê 不該 leh?

No comments:

Post a Comment

hō͘-chèng sū-bū-só͘ kî-tâm

十三號請到2號櫃台中年小姐:你要辦什麼? K: ìn-kàm chèng-bêng。 中年小姐:請坐,要幾份? K:beh kè-sêng 。koh ài hō͘-kháu thêng-pún。 中年小姐:代書 要用的,你要確認幾份。 K:Lóng 1 hūn,...