Monday, 2 January 2017

káu-á-sèng

恐驚,狗á lán 教 bē ē。 In 是kō͘ 身體 kap chhùi去 認知 chit ê 世界, lán beh án-chóaⁿ kā 教 he 道德、規矩 ê 道理 leh?講--起來,真chōe 人mā án-ni, lán 差不多無法度 kā i 牽來 思考 khah 抽象 ê tāi-chì, khah有 設想性ê 問題, 像 Einstein 講ê 想像實驗。

透早, 牽 kah beh kàu 厝ah, tú beh 入巷á ê 時, 1 ê chhiⁿ-hūn 人 講做 sit soah,騎 o͘tobai beh 出去, 烏麻 tio̍h kā i liòng kòe, 開chhùi kā i 咬 ê 款。I 人 siūⁿ氣, lán chiaⁿ phái勢, soah m̄ 知 án-chóaⁿ, 講 he 無sêng 狗咬ê, koh 比 lán ka-kī hō͘ 烏麻á kā ê 傷痕 hō͘ 看,結局, 人 lú siūⁿ氣。Lán tī hia 一直 hōe 失禮, 手牽烏麻, bē曉處理。 Lán 有 致覺 i beh 出--來 ah, 狗索有 sió-khóa giú khah óa leh, mā bē 赴。 足懊惱!Che  ko͘h有 1 項恐怖 ê 部份, 就是事件發生過程, lán人 離無 1 米,koh giú 狗索,kā ê 過程卻是完全無看tio̍h。

所致, lán 詳細 狀況 m̄ 知影。厝邊 2 ê老人 tī 邊á,看鬧熱!1 ê phah-lā涼,1 ê 講phái 話,會 kah chiâⁿ sim-sek 款。 孫老婆 koh kā 施ê 講, in kiáⁿ 建名牽 happy  tńg 來,放 leh hō͘ i tī 巷á 內 四界lōng,烏麻 tńg--來性地起,講 有咬 i ê 腹肚,包足久,koh 驗傷,來 chhi̍h 阿芬,講 beh án-chóaⁿ 處理。 In 講 nā 去報, che ē 咬人,無論 lán án-chóaⁿ 愛狗, lóng ē hông lia̍h 去。Hit pái 我 無 看tio̍h,koh 1 pái 講1 ê 老阿婆  hō͘ F1 pà tioh, 去收驚,the̍h 1200kho͘。 了後, 阿芬 kā in kiáⁿ 買柚á, 算補償ê意思,隔tńg年, in kiáⁿ soah 來死。

Lán 看, lán beh 直直入巷á, i beh 出巷á, i tú ài  tò oat, 在狗來看, ná sêng 車 chhîⁿ óa--來有威脅, 致使 狗á ē án-ni-siⁿ 反應。 是講, lán chit 遍無 khiā tī 對方ê 角度 來看, i 無的確 koh 有 急事, iah 是 要緊ê tāi-chì tio̍h去辦。Lán應當 先注意 che, 先kā i 處理khang-chhùi,照顧 i ê 心理,chiah來論事件,講 狗á性。 Lán soah tio̍h急 teh póe-hōe hiah-ê, i 可能 頭 1 遍聽 ê tāi-chì leh!Siáⁿ-mih 烏麻 看 tio̍h o͘tobai出去 chiah ē án-ni,o͘tobai 聲音 siuⁿ 大。 Lóng 趕緊講 1 kóa 事件發生ê原因, m̄ 緊 處理事實發生 了後 該做ê, jú 要緊 ê 現狀。Koh, ē 後悔 kàu 飼狗, 講 初起頭 tio̍h 無應該 答應 阿芬,lán 在來無贊成,án-ni-siⁿ。 Lán 想想leh, 警覺 án-ni m̄ tio̍h! 轉念講, 飼都飼 ah, 是事實, 也 10 數年ah,i hō͘ lán 加真了解 狗á性, 也 chōe 少 加添 lán 生活 ê 滋味。Lán 也tio̍h 感激 i chiah tio̍h。而且, 已經發生ê 事故,無可能講對方聽lán ê chhùi, tāi-chì tio̍h ē soah事。

Che pháng 也是 lán ka-kī 窮老爸心理ê 鏡射。Lán 情緒tek,驚kah 心頭 tah-hiaⁿh hōaⁿ bē tiāⁿ,驚 tāi-chì bē 收soah, 也驚狗á 名聲,驚 hông kòng phán-á,雖bóng lán 有 m̄ tio̍h,驚 別人無 比例原則,驚kah 失神魂 kha手 chiâu 軟。 Chiâⁿ 見笑, koh 知覺ka-kī án-ni jú 鬱卒懊惱。

Kā i 講, lán khiā chia 第三間 niâ, beh kā i 緊急 處理, i 無siáⁿ ài。 Kín 叫 阿芬 來處理, i 隨 講 tio̍h 緊 去 注射。阿芬隨駛車 kā i 載去新樓。 留 gún , 我 kap 烏麻,lán 是足懊惱, sim-chiâⁿ chiâⁿ bái ut leh,烏麻 是 天真 目睭 明明 講 i 無 m̄-tio̍h。 Lán 一直kā i 講,he 無 汝 ê tāi-chì, he 無汝ê 代誌 lioh, 汝 ná hiah 家婆,入來 lán 厝內ê chiah有 汝 ê tāi-chì lah。 I kám 聽有?

人kap 狗á 有時 lán 看都 chiok 成,chit款無明 ê 性地,真正 m̄ 知 beh 按 toh tháu。像講隔壁ê,見nā 人來 i tio̍h 一直kā lán 傳講烏麻咬人,in 永遠 m̄ 去了解 狗á性,iah是 人kap 狗 á 互動 ê 方式。Che kap lán 烏麻á kiàn-pái 看tio̍h 人 按 巷á 內發動 o͘tobai, beh 出去 tio̍h 激盪 kā pūi kám 無sêng?

講是 潛意識, 應該也有 1 ê 起頭因 chiah tio̍h。 既然, 1 出世 lóng bē 記得 chìn-chêng 世 ê tāi-chì, 恩怨情仇,ná koh ē 影響 chit 世 leh?Lán  thang 看失憶ê 人,因為 bē 記得 所以真chōe 係項失能,ah i ê 情緒反應、感情織陳 kám koh 原在?

Freaud 講  人 ê潛意識 teh chhui-sak lán 無意識ê 行放,chit ê潛意識 kám 有 實體, kám ē-thang hoa̍h 過 生死關卡, 情感 kám ē 渡過冥河?

No comments:

Post a Comment

hō͘-chèng sū-bū-só͘ kî-tâm

十三號請到2號櫃台中年小姐:你要辦什麼? K: ìn-kàm chèng-bêng。 中年小姐:請坐,要幾份? K:beh kè-sêng 。koh ài hō͘-kháu thêng-pún。 中年小姐:代書 要用的,你要確認幾份。 K:Lóng 1 hūn,...