Monday, 16 January 2017

Oa̍h ê phiat-pō͘ kap sìn-gióng


Lán 最近sió-khóa ū 機會kap chōe 歲人開講。 是lán 聽 khah chōe lah, i 都算 in 家族 ê 初代信徒,iā  beh óa 50 tang ah, àn 中油退休 mā beh 10 tang ah。

I 有 lán台灣人 普遍 hit 款散赤、奮鬥、khiû儉 ê 經歷,koh 總愛 kā hiah-ê khioh 起來比論當今 少年輩ê 日子。In ê kiáⁿ兒 也 lóng 1 人 1 家 ah, 離 kha 離手 ah, in ka-kī  ang-á-bó͘ sáⁿ lóng 無欠 ah, 照講 日子m̄免 過 kah hiah siap。I 最近 愛看 Youtube 頂ê 影片, 有 3 方面, 頭 1項 是 中東 戰亂,i 竟然 ē 講出,Arab 人 ê 死了了 , i  lóng 無要緊, mài 動 tio̍h Israel tio̍h 好,lán 當場聽kah 寒寒, m̄ 知 beh án-chóaⁿ ìn。Lán 知影 上帝A-pa-pē siōng thiàⁿ ê 是 lán chiah-ê 罪人,m̄ 是 天使 lioh!是按怎樣, 上帝 A-pa-pē 孤 thiàⁿ 人 m̄ thiàⁿ 世間 其他 萬物 kap i ê 使者? Ah lán人 竟然 冷冷看人 sio thâi, koh 講 hiah-ê死了了 lóng 無要緊 leh!

另1 項 是 UFO, 第 3 項 是 關鍵時刻。 Lán 想  i phah算 無法度 分別 網路影片真假。Lán真 歡喜 the̍h lán新 台語翻譯版ê 聖經 hō͘ i 看, I 隨講 che 白話字 ē 害死 基督教,koh 講 i 足 細hàn tio̍h án-ni 認為 ah,因為,i 講 chhōe 無 白話字 寫ê 聖經 註解,詮釋ê 參考冊,koh  chit-má, 教內 mā 無人ē 曉 ah。Lán giâu-gî i 所講 頭1 chân, m̄-koh, lán 無leh 研究 聖經, lán iā bōe-tàng ìn。

Lán 熱 phut-phut 助印新聖經, soah hō͘ 教徒phah chhèng,心肝頭 真心酸、氣苦。 Koh i 頂iân ê 人, kiàn-nā lán1 ê 出頭, in tio̍h phí-siùⁿ、keng-thé、chi̍h-iāng,也 bē 曉 鼓舞、助贊,koh 講 chit-má 少年真害, 講 i ê kiáⁿ孫 siōng 好 lóng 移民,台灣 必然ē hō͘ 中國統去, lán 擋 bē tiâu, kā 講 你che 是 信念錯誤。 Bē 赴 kā i 講, 你對 台灣看chiah 無現,chit-ê 信念 án-chóaⁿ 來ê, iah是 你對 中國 chiah 有 信心 koh 是 án-chóaⁿ 養成 ê?

In hit代人, 靠 ka-kī 雙手 phah-piàⁿ、奮鬥 得來 後半世 清閒,講tio̍h in hit ê 時勢 jōa bái tú jōa bái,in jōa gâu tú jōa gâu,ná m̄ pàng 2 步á hō͘ 少年人 leh? Khah 講 都是kā 少年ê chi̍h-iāng,看bē 現, án-ni 到底 有siáⁿ好, 對siáng 好 leh? 

In hit-iân-ê ka-kī m̄-bat ê, in tio̍h 講 無法度, 無可能,koh ē 禁止 下iân ê 去發展, 講是關心 thiàⁿ 心, 事實是 ka-kī ê 煩惱憂心,khah 深沉ê 心理是驚 舞 1 出 in 擔 bē 起 ê 事故。Nā 真不幸 發生, tio̍h 開始咒天懺地、lé 父 lé 母,否定 ka-kī 所做 一切。也 án-ni,在 in有才調ê範圍, lóng 盡量 kā 序細食chhēng用、功課、交通等等 維護 kàu tio̍h。 結局是 kā ka-kī ê  gín-á 飼 kah 變 飼料雞  gōng-tuh-tuh niâ, ah 無 tio̍h 是 phah phái 親子關係。

結果,老人 最後撇步 tio̍h是 展權威 展保守社會ê道德觀 來 束縛 序細, khah nńg-ê tio̍h 用 家伙、財產 kā 序細kho͘ tiâu leh。Koh 有ê 老人kui氣 koh 買 1 ê外國少年某, án-ni 弄家散宅,死無人哭 khah 快。

No comments:

Post a Comment

hō͘-chèng sū-bū-só͘ kî-tâm

十三號請到2號櫃台中年小姐:你要辦什麼? K: ìn-kàm chèng-bêng。 中年小姐:請坐,要幾份? K:beh kè-sêng 。koh ài hō͘-kháu thêng-pún。 中年小姐:代書 要用的,你要確認幾份。 K:Lóng 1 hūn,...