Wednesday, 18 January 2017

A-chí

像是 lán 親阿姊,khêng-si̍t 加我 1 歲 niâ,無過幾日好日ê 阿姊。  Lán 有 寫過 〈文明公園〉紀念 i,當然 he , lán 看 無夠額。 M̄-ku,nā 想起,lán 目tio̍h tâm, 喉tio̍h tīⁿ, sim tio̍h 酸, 無法度 繼續寫--落去。

自 lán 足細 hàn ê時, i tio̍h 替 lán ê chiān,皮 受 tio̍h 責備。 Lán ē 記得, lán chiah 6 歲, 寄學 tī 漁光國小,kap in kâng 班。 Ta̍k 日 lóng tio̍h 盤過 2 粒半ê 山頭, gún tau tòa Piâⁿ-bér 粗坑,lán 矮細, kha 短 肥軟,行tio̍h 2  點鐘久。Tiāⁿ-tiāⁿ lán chiūⁿ 山 lo̍h kiā,lóng ē khû 落去,kha-chhng teh 山路 ná回 ná chhu án-ni 行進前,書包mā tòe leh 回, gún 阿姊 i tio̍h ē hông 罵, Lán 皮 愛 sńg, m̄-bat tāi-chì,沿路行 沿路 sńg,tiāⁿ 拖累 tio̍h 1 行人,害 in hông 記點。 Koh 有時,m̄ 敢 過橋,i tio̍h hông 罵講 ā m̄ 等我, bē 曉 kā 我牽, koh 有 經過 同學ê厝, in 兜 飼狗, lán 驚kah  mah-mah 吼, m̄ 敢 koh 行,i soah hō͘ 隔壁 ê 姊á phah。

免上課ê 日子 kan-ta sńg, lán koh ē 記得 2,3 項。 頭 1項, 是 隔壁 有 1 ê 大兄, 聽講 出外讀書 讀kah 變 書khong 轉--來,tiāⁿ ē bih 半路 kā gún 嚇驚。 M̄-ku,gún 無 siáⁿ 驚, i 有 1 pái, lia̍h tio̍h 1 尾蛇,koh 煮蛇湯 分gún lim。 第二項, 是 gún siōng細hàn 小妹 出世 hit 日,gún chham 叔伯兄姊 3 4 ê gín-á,hông 趕 去 牛間,gún 姊á 可能 khah bat, 貓貓相,我顧 sńg 牛尾溜。橫直,tī 故鄉 lán 是 cha-po͘--ê, koh 是 小弟, 項項 i都 tio̍h 讓我,護我。Ah 我 siáⁿ-mih lóng m̄-bat。

Gún m̄ 知 寫字siáng khah súi, 聽講 有 1 pái, 我 替i 寫 tio̍h 唯一 1 pái "甲上", i 講 是tò-péng,是 i 替我寫。搬去永和 tòa,i 正式入學, 我 iáu bē 足歲,sì-kè  thit-thô,tòa 阿伯tau, 也 m̄-bat 世事, kan-ta chai-iáⁿ 阿姊 足疼惜我。過 m̄ 知 jōa 久,tio̍h 搬kàu 丹鳳,我插班入學 讀 一年戊班,i 讀 二年丁班,gún lóng ka-kī  坐 公路局 ê bus 去學校,讀半kang niâ。 有 1 kái, tńg-lâi, 坐過站 kàu 保利達B chiah 驚 1 tiô 落車, soah 沿路哭 tńg-lâi,半路 hông 看tio̍h, 用 o͘tobai 載我 kàu 厝。

過 2 年, 阿姊四年á,讀 kui kang ê, 有 營養午餐, lán 有時 ē 去 chhōe i chia̍h i ê 營養午餐。 He 是 gún 1 日 lih, siōng 好ê 1tǹg。 M̄-koh, gún a-bú ta̍k 學期 beh 繳 學費,營養午餐費 tio̍h 真 驚, 驚 慢繳 hō͘ 人 phái 印象。 I koh 有聽人講, toh 有 gín-á 行tī路lih, ē khioh 人 phùi ê 甘蔗phoh 起來pō͘, i jú 驚。

因為 gún 阿姊, in ê 同學 lóng 真 kah-ì 我,pháng 古錐款古錐款。Gún 姊á  歌喉kap 我 kâng 款, koh i 帶 1 項 破phah, tio̍h 是 嬰á ê 時,耳孔 sió-khóa phái去。 M̄-koh, i ê 成績lóng 是 頭名, phēng in hit 班 有補習ê khah 好,人緣mā 足好, 人lóng選 i 做班長, m̄-koh in 老師 大細目, koh kā 欺負,無愛 hō͘ i 做班長,同學kâng 款 選 i。

成績好, 所以 有後壁 〈文明公園〉ê 古, lán 取文明,窮底是悲情,文明悲劇 lah,nn̄g 代悲劇演 bē soah。

No comments:

Post a Comment

Khui-chhùi tāu(Pistachios)

 Khui-chhùi tāu(Pistachios)                       Lîm jū-khái( 2008-02-13 )林裕凱        Kôaⁿ-sih-sih, āu-chhiah-thâu 12 tō͘       I...