Tuesday, 1 December 2015

sai-lâm ko͘-chhiⁿ

西南孤星 the lerh hia
白雲輕輕浮tī 天闊 bóng-bóng
風絲 á chūn-chūn 弄 kòe 樹oe kap 頭鬃
地球chheh 聲 kē-kē
汝 un-liâu-á kā 算 chi̍t 分鐘 十二 chheh
溢來現世臭hiàn
溪流照原tī chia入海 iā-kú-káⁿ
渡船頭 碼頭也原在 nn̄g 世紀
M̄-koh chit phiàn海 變 kah chhiⁿ-hūn--去

外來船隻 載來 ê 外來物 hām人客
Lán 看 in 起山 歡喜
聲嗽 bōe 輸 主人家
面 chhiuⁿ kap 話語 chiâu tòe leh 變換
Chi̍t 分鐘 十二 款 ka-ia̍h

Sio 報sio 牽 入街路 oe-oe tīn-tīn
店頭 ngī-tō͘ 激 kóa 文化歷史
媽祖 kap 祖師爺 kâng-khoán êng-éng êng-éng
Lán 看 in 神威時代過 ah
路頭烏鬚番koh tiām-chīⁿ lerh 傳教
道理講--出來 pān-phoe 無人berh 信
十 ê 看有 chi̍t ê ē 無?
佳chài i 石頭鑿ê m̄驚酸風雨

Lán 人bē 輸厝角鳥
不時為 ka-kī ê 孤單吵chhùi
Lán 插 tī 人phāng 內 chhùi開開
Berh 祈求 toh chi̍t hāng
人聽無,A-pa-pē 定規聽有
厝角鳥 I 都也保領
何況 lán 人leh
M̄-bián 煩惱 m̄-thang憂傷

No comments:

Post a Comment

hō͘-chèng sū-bū-só͘ kî-tâm

十三號請到2號櫃台中年小姐:你要辦什麼? K: ìn-kàm chèng-bêng。 中年小姐:請坐,要幾份? K:beh kè-sêng 。koh ài hō͘-kháu thêng-pún。 中年小姐:代書 要用的,你要確認幾份。 K:Lóng 1 hūn,...