Wednesday, 9 December 2015

Gōng-lâng Chûn

Lí ba̍k-thâu kat-kat, mn̄g--góa
 " Sī án-chóaⁿ
Si-jîn ná-ē lóng hiah thòng-khó͘
Pi-siong"
"Ēng ka-kī thòng-khó͘ pi-siong
Lâi siá si, sī--m̄ "

Góa siūⁿ góa sió-khóa chai-iáⁿ
Si-jîn ū thài-chōe sim-su sim-būn
Thàm-tō͘ ji̍t-ji̍t ê seng-o̍ah
Bih-chhih iap-thiap ê pi-siong
Sè-kan lâng bô liáu-kái
Bōe liáu-kái
Lêng-khó ji̍t-ji̍t kap yahoo sńg
Tàu-tīn
Chò-hóe ê lâng
Si-jîn ǹg-bāng pān-phoe
Thiàⁿ-thàng ê tông-lūi cheng-sîn
Hoe tńg jîn-kan Ai-tiân

Kiat-kio̍k sè-kan tian-tó
Narrenschiff[1] phiau-liû
Gōng-lâng chûn àn chín khí
Sè chhut sè-kan
Ta̍h bōe tio̍h si̍t-si̍t ê thó͘-tōe 
M̄-sī lah,
I Ūi-tio̍h lán chit sè-kan
Chin-si̍t siá si kap chin-si̍t
Pí pi-siong koh-khah pi-siong ê an-ùi

[1] The ship of fools, gōng-lâng chûn, tiong-kó͘ Au-chiu kā cheng-sîn sit-siông ê lâng kóaⁿ lo̍h chûn, hō͘ in tī khoe, tī hái-piⁿ phiau-liû, bōe-sái chiūⁿ-hōaⁿ.

2 comments:

 1. Sian-siⁿ lí hó:
  Góa sī Bân-lâm-gú Wikipedia ê pian-chi̍p-chiá, hoat-hiān sian-siⁿ khai-siat chit-ê chiah-nih hó ê blog, só͘-í tī chia liû-giân. Hi-bāng ē-sái iau-chhiáⁿ lí lâi Bân-lâm-gú Wikipedia, tàu-tīn chham-ú pian-chi̍p, kòng-hiàn lí-ê Tâi-gí lêng-le̍k!

  Lán-ê bāng-chí sī https://zh-min-nan.wikipedia.org/wiki/

  Lán hiān-chhú-sî í-keng ū chhiau-kòe 95,000 phiⁿ POJ bûn-chiuⁿ, tān-sī sò͘-liōng kap Tiong-bûn pán-pún iû-ôan bô-hoat-tō͘ pí.

  Tû-liáu iau-chhiáⁿ lí lâi chham-ú, mā hi-bāng lí ē-sái kā chit-ê iau-chhiáⁿ thôan-ta̍t hō͘ lí bat ê Tâi-gí-lâng, jú chē jú hó!

  ReplyDelete

hō͘-chèng sū-bū-só͘ kî-tâm

十三號請到2號櫃台中年小姐:你要辦什麼? K: ìn-kàm chèng-bêng。 中年小姐:請坐,要幾份? K:beh kè-sêng 。koh ài hō͘-kháu thêng-pún。 中年小姐:代書 要用的,你要確認幾份。 K:Lóng 1 hūn,...