Thursday, 10 December 2015

kian-kiông kap léng-bô͘

Kan-ta chi̍t chōa 路程 tio̍h 奔波 5 6 點鐘,nā koh 算 回程 tio̍h 超過 10 點鐘久。 Lán 無計較chia̍h tòa,iah是小歇ê 所在都是流動ê,給料也無補貼,一切 tio̍h ka-kī hoa̍t-lo̍h,lán 也 順in。Chóng ǹg-bāng 無應該ê ǹg-bāng。 Terh 拜一, lán ê 心肝真正ná  lak 去leh。

事實,lán 是ka-kī leh 安慰 ka-kī,主要是kā in 留 chi̍t-sut-á 機會 kap 人情體面, lán chá tio̍h 知影 in tio̍h 是 án-ni  m̄-bat 世事 koh m̄ 聽人講話,甚至 教育。

所致,同事講,建議lán 教書tio̍h好,m̄-thang 想berh 教育in,lán 一直bōe 死心,lia̍h tio̍h 機會tio̍h 發揮,是講真正死kah chin phái 看 to̍h tio̍h!

Lán 也 知影, 學生kàn-kiāu老師, 是常情常理, lán 也 án-ni 安慰 學生。是講 kàn-kiāu liáu, chóng--sī ài ka-kī koh chhōe 出路chiah tio̍h ah。Iā ài 去了解 ka-kī 所tú--tio̍h-ê 是siáⁿ-mih 困難 阻礙,ka-kī 無法度應付是siáⁿ 因端 ah。汝 kā chit-ê 人 消滅,汝 ê 問題kám tio̍h 解決ah? Che hō͘ 我想--tio̍h,另chi̍t ê 學生,大學三年á,作業 iah tio̍h kap in 老母做。Lán 實在... 無法度 chhò-kàn-kiāu ah。

是講,Lán ê 心也是 肉做ê,oan-na ē hông chha̍k 破,oan-na ē 流血。In án-ni 講 bōe輸 lán gōa pùn-sò leh。M̄-koh,lán chit-má kan-ta ē-tang 要求ka-kī 對上帝,對ka-kī ē 得過。Ǹg-bāng in 學 有起,tio̍h 看破。Lán 一直認定大學生m̄ 是幼稚園 iah teh chia̍h 奶,chit 幾年tio̍h 覺醒, tio̍h 接受現實 ah。

Lán chiah m̄是 chhiūⁿ i 講 ê hiah 強大ê 心。In lóng kan-ta lia̍h lán ê 話有刺niâ,bōe-tàng 體會lán ê 好心好意。Lán 實話實講,koh 是針對tāi-chì,lán 在來 bōe 針對人,in 無leh信táu, 也 tio̍h 擋bōe-tiâu ah。何況,人人心理差不多lóng tài 傷痕, 也lóng chiâu 是 刺。

Lán 自大學tio̍h 開始訓練ka-kī,聽話聽入心 講,lán 發現講 老實話lán 上自在,無khòa 別人m̄ 愛, bōe kham 得承受,朋友也án-ni,koh chi̍t-ê chi̍t-ê kap lán 拆lī,漸漸 lán了解,人人背後chi̍t 大phāiⁿ 故事、委屈、因由,總--是 lóng 罕得肯 照實講, lán 也tio̍h lú 來lú 無愛講話 ah。

Chit ê 事件, 反應 常人bōe曉面對困難,無才調講問題,kan-ta ē曉 發洩情緒, hō͘ 情緒拖lerh 走。而且, 造成chit khoán 困難問題 iā m̄是 chi̍t kang nn̄g kang,上課大部分時間lóng terh hôe 手機á,開講,bōe 自覺, 下課mā bōe 用時間去 了解內容,去研究。

No comments:

Post a Comment

hō͘-chèng sū-bū-só͘ kî-tâm

十三號請到2號櫃台中年小姐:你要辦什麼? K: ìn-kàm chèng-bêng。 中年小姐:請坐,要幾份? K:beh kè-sêng 。koh ài hō͘-kháu thêng-pún。 中年小姐:代書 要用的,你要確認幾份。 K:Lóng 1 hūn,...