Monday, 7 December 2015

Tâi-gí lâng khó-pi kap khó͘-ò͘ⁿ

陳芳明式台語為害人ê 鬧劇!

Lán 暗時 10點10分 berh 去 thiah 車單,phah 票。Kàu 轉運站, 人 疏疏,m̄-koh 櫃台有別人, lán óa 去, 鼻tio̍h 臭酒hiàn。

Hit ê 人,面sió-khóa 紅,目睭吊吊bōe tiāⁿ-tio̍h, khiā 也 bōe tiāⁿ-tio̍h。 Lán 警覺 i pān-phoe ē 亂, liâm-mi óa, liâm-mi 走。

I 開chhùi 問 櫃台,kō͘ 台語,"我 beh台南, án-chóaⁿ?"
小姐真輕快kā ìn,mā是 kō͘ 台語," tī chia 等,無時間。" I "hâⁿ" 聽無。小姐koh 講 1 pái。I  koh 講 聽無。 來去 saⁿ-sì pái。小姐 chiah ko͘-put-chiong 換國語kā 講,"在這等,沒時間。" I iah是 聽無, chit pái soah khí-mo͘ bái。

I 講,"你講那個國語我聽不懂,你是不是外勞?"  小姐硬氣kā ìn,"我是台灣人。"
"你以為我聽不懂台語嗎?" "台灣人講國語怎麼這樣?我聽不懂,你一定是外勞!" 小姐只好順--i,望 i 脾氣khah leh loeh。I ná 唱聲 beh 叫 警察 chhùi koh nga̍uh-nga̍uh 唸,tio̍h 走ah。 Koh teh 門chhùi 嚷講," 汝態度ná ē án-ni?"

換我, beh 台北, mîn-á-chài e晡。無 saⁿ 分鐘  tio̍h 好勢。Lán kā 小姐安慰 講, lán ē-sái kā i 做人證。Koh kā 講,"汝 tú-á kā i 講ê 確實 ē hō͘人聽無,汝 ē-sái 改講,tī chia 現場tán, 有車 隨ē-sái 坐, 無限定車班。" I 苦chhiò 無ìn。

I koh 入--來,hoah 講 "" 你什麼態度?"你們主管人呢?" 小姐kā 講,"主管下班了。"  隔壁ê 也走來關心,講nā koh 亂 ē-sái 叫警察 來。

Lán 去 外口巡, i teh hia。 Kā lán 講" 汝mā kāng款,台灣人m̄ chhiàⁿ chhiàⁿ  外勞!無理lah。" Lán 想講 kâng 講berh 做證,也hò͘ⁿ-hiân tio̍h 留--leh, ná tham 頭看。 果然, nn̄g ê 警察 ko-chhiâng 大漢 koh 褲頭lóng chah chhèng來, kap i tī 外口 會--chi̍t-khùn-á。入--內, 警察直接kàu 櫃台,"發生什麼事?" 小姐kā 講無幾句。警察 lia̍h tio̍h 大意。 Oa̍t 頭 kā i 講,"外勞也可以工作,外勞也有人權。"  對i 聲sàu kài bái,i chi̍h-iāng 頭tám-tám, 無意無意 soah 講 "我 lim 酒醉。"  警察beh kā háⁿ,"Lim 酒醉,汝 也敢 亂!" 警察目睭 掃--chi̍t-liàn tio̍h 出去ah。

Chit ê 路頭兄,頭 tio̍h lóng chhih-chhih, ka-kī 回手機á。
--------------------------------- ------------------------
情理,chit ê 酒醉--ê lóng khah 失氣,iā khah 失禮。 Lán tī 邊a 自頭看kah 尾。 M-koh, lán 看tio̍h, lán 失教育ê台語,kap 當今台語人中間發生ê 悲情, nn̄g 頭 lóng 是 。 了後, lóng 想berh óa靠強勢 ê 國語,結局國語也是kō͘ chhèng  硬壓。

台灣小小語言鬧劇,phah算 四界不時terh發生。
Like · Comment · Turn off Notifications · Share
龍崎Mattel HsuMorrison Iûnn and 15 others like this.
Comments
Ioghoong Sof 外來的中國人希望大家勿講台語,這我有法度了解,阿若台灣人叫我勿講台語,這我就無法度理解啊!偏偏此種人足濟,濟駕你家己會僥疑講阿迹敢是台灣?
UnlikeReply39 hrs
Tōo Sìn-liông Masa Tu Chit pun pitki u ketat.
UnlikeReply13 hrs
Chuniok Lim 願咱台灣受外來政權thún踏ê命運緊來結束!Goān lán Tâi-oân siū gōa-lâi chèng-koân thún-ta̍h ê miā-ūn kín lâi kiat-sok!
UnlikeReply13 hrs
Thai Boi-Nguyen 有--个台灣人偏差認為,伊个囡仔會曉講華語就會使,語言只是溝通个工具,袂曉講台語無遐要緊 ><
UnlikeReply13 hrs
Jū-khái Piãbér Lîm chit 篇 beh thâi 起來 ah , Lín ê留話 ē khǹg blog
LikeReplyJust now

No comments:

Post a Comment

hō͘-chèng sū-bū-só͘ kî-tâm

十三號請到2號櫃台中年小姐:你要辦什麼? K: ìn-kàm chèng-bêng。 中年小姐:請坐,要幾份? K:beh kè-sêng 。koh ài hō͘-kháu thêng-pún。 中年小姐:代書 要用的,你要確認幾份。 K:Lóng 1 hūn,...