Saturday, 5 May 2012

Lē-bí--á

1

Lán chhím lâi kah chit tè poàⁿ ló-kū ê chng-siā khia khí, tē-thâu lâng-bīn chiâu chhiⁿ-so͘. Chit ê lē-bí--á chiâⁿ chhì-kek tio̍h lán ê ba̍k to̍h-tio̍h. Lâng to é-pûi é-pûi, phīⁿ-ba̍k-chhùi ā boē hun-bêng, ná ē-sái kiò "Lē-bí". Hit-nî i 46 ah, iah m̄-bat chò koè chin-chiâⁿ, tē-hng hiah-ê gia̍t-siâu gín-á tio̍h tī kha-chhng-āu kiò i "bí-ko-pô", chhú "lāu ko͘-pô" ê ì-sù.

Ū 1 ji̍t, lán beh-àm-á khan o͘-moâ-á chhut-khì siau-tháu, kiâⁿ kah Sai-chng hit thâu beh 4 ki chhia-pâi hn̄g ê só͘-chāi, tú ū 1 phiàn chháu po͘-á. Káu tng pàng liáu, tiām hia jiàu-tê hm̄-pūi, thiòng-ka̍h ê sî, lán khoàiⁿ Lē-bí--á lo̍h kong-chhia. Che bô sáⁿ. M̄-kú, hit ê sin-hêng kah bīn-bô͘-á, lán soah kì tiâu-tiâu. Tńg kàu chhù, thê-soeh tio̍h i. Khan--ê kóng.

"I o͘h, kah lán kāng sìⁿ Lâu lah, kiò Lē-bí."

"o͘h, miâ boē-phái thiaⁿ lioh."

"Sī chit tè toā hù-hō͘ Lâu--ka ka-cho̍k chāi lāi neh."

"î~ ná ū sêng, khoàⁿ i ê chhēng-chhah. "

Khan--ê bô koh kóng, lán iā bô iàu-ì. Oa̍t-sin khì sa chheh lâi tha̍k, ná tán chia̍h àm. Beh khùn chìn-chêng khan--ê kóng i chiah toà lán āu-piah koe niâ, ū-sî boé chhài ē khoàⁿ-kìⁿ i lu 1 tâi chhài chhia-á. Goá ìn kóng "ah goá chhut-ji̍p tio̍h hán-ti̍t sio-tú. Kin-á-ji̍t thâu piàn khoàiⁿ."

* * *

No comments:

Post a Comment

hō͘-chèng sū-bū-só͘ kî-tâm

十三號請到2號櫃台中年小姐:你要辦什麼? K: ìn-kàm chèng-bêng。 中年小姐:請坐,要幾份? K:beh kè-sêng 。koh ài hō͘-kháu thêng-pún。 中年小姐:代書 要用的,你要確認幾份。 K:Lóng 1 hūn,...