Tuesday, 21 February 2017

5 hòe

Lán ēng 50 年, chiah 過 chit 款 5 歲 ê 日子。

Lán ē 記-eh 國校 ê 時, Gún pâ 有 chhōa gún kui 家口á, 去 兒童遊樂園,hit 陣 kap 台北動物園 lóng tī 圓山á。 入園 tio̍h 門票, ta̍k 項 thit-thô 物 koh tio̍h ài koh 買 票 排列 chiah ē-tàng 去sńg。
chit 項 叫做 UFO

Lán hit kú 也 m̄ 知án-chóaⁿ,頭殼 ē 想講 ài 加開錢, tio̍h m̄ 去sńg,也phah-sǹg gún 姊妹á也kâng款 án-ni 想,結局,阿pâ 買 ê 票 soah 用 無了,tio̍h tńg 厝 ah,pìⁿ做 kan-ta 去 看動物 niâ。

了後,kan-ta 1 pái 機會 kap A 芬á 去 Malaysia,坐 雲宵飛車 Roller coaster niâ其他 khah 刺激ê, khah 心色ê lóng 無sńg 過。Chit pái, 陪 a-sáng 去名勝地區 thit-thô, thâu 1 pái sńg hiah-ê thit-thô物á。

Khah 好ka-chài ê 是, lán 差不多tú好, 心理kap 5 歲 差不多,chiah thang sńg kah chiâⁿ thiòng。頂禮拜六, Topi 牧師講 lán chia-ê 人 chōe-chōe, 心內 lóng hō͘ koân-koân ê 圍牆á cha̍h leh,看bē tio̍h 外口 ê 世界, iā 外口ê 光彩 也 chhiō bē 入心。I 替lán 祈禱,耶穌已經用寶血替lán 洗清 ah,lán 是自由ê 人lah, m̄-thang koh 受 捆縛,lán tio̍h chhiūⁿ bā-hio̍h thián si̍t 高飛。
坐 高山流籠

Lán 體驗 頭殼知影安全,心理iáu是 kiaⁿ-hiâⁿ ê 經歷,UFO,chhèng koân 50 公尺, chiah 放落來 ê自由落體。Ta̍uh-ta̍uh-á chhèng koân, lán tio̍h 開始chhoah ah 講,tī siōng 頂頭 停 無半分鐘。 放! lán聽tio̍h 別人teh 哀, lán 慣勢做 奴隸ê 款, bē 哀, kan-taⁿ 目睭 瞌ân-ân 一直kàu 椅á koh kā lán sîn起來。 落機台ê 時,kha nńg-nńg,心肝phih-phoh chháiⁿ, 阿芬á kāng 講, 心臟一直跳。 Lán soah 起愛笑講, ah 無 汝心臟 tī-sî bē跳?

了後,隨去坐流籠 往日月潭,有 3 chat。 Lán 心chiâⁿ iáu bē tiāⁿ-tio̍h,koh 坐 he kha 底 空空ê 流籠,心也tám-tám,好ka-chài 有人比lán khah 驚, Lán tio̍h khah 無咧 chhoah。 事實, 流籠足在, lán nā mài tín動, bē hián bē chùn。Tī 日月潭hit chat khah kiā,天氣nā koh khah 好--kóa, 光景 tio̍h ē jú súi。小khóa 落雨,mā 無kā PM2.5 洗清氣, chiâⁿ 害。


日月潭纜車站
Tī hia, lán 有 看 tio̍h 真chōe 團 來thit-thô ê, m̄-koh,好笑神ê kài 少, 尤其媽媽類ê。Lán 也 發現 有中國團,越南人。總--是lán iah 畏人, m̄ 敢kap lâng sio chih-chiap。

Hioh kah 雨 停,tio̍h koh 坐 翻頭。隨去坐 monorail se̍h 園, 差不多10 尺koân有, ûn-ûn-á 來,chin 安心 看光景, sim-chiâⁿ 安穩。

Koh 去 坐 旋轉馬á, 真正迴轉 chhin-chhiūⁿ gín-á, 心肝chiaⁿ 清爽。以上 lóng lán 頭 1 pái 經驗 50年 bē輸5歲。

No comments:

Post a Comment

hō͘-chèng sū-bū-só͘ kî-tâm

十三號請到2號櫃台中年小姐:你要辦什麼? K: ìn-kàm chèng-bêng。 中年小姐:請坐,要幾份? K:beh kè-sêng 。koh ài hō͘-kháu thêng-pún。 中年小姐:代書 要用的,你要確認幾份。 K:Lóng 1 hūn,...