Thursday, 28 September 2017

iông-sio̍k ê ok 庸俗ê 惡 ?

昨昏 lán koh kā lán ê 學生經歷 sa leh kā lán chia ê 學生gín-á 講, ūi beh 講破 1 kóa 人生道理。

Lán 講 tio̍h, lán ē hō͘ 人 講 得 無? 尤其是 lán ê pē-bú 師長、親chiâⁿ 朋友、kap 有相關無相關ê 人 講lán án-chóaⁿ tú án-chóaⁿ ê 時。Siōng 要緊ê,in an-nî 講,無論是 o-ló, iau-sí khau洗 chi̍h-iāng,lán ka-kī kám 也 贊同 in ê 講法 leh? 

無的確in he 只是 1 時 心狂火to̍h 講出chhùi ê phái話 niâ。Lán soah 記 1 世人, 傷害ka-kī iā khioh怨 1 世人。 An-nî chin m̄值。
Lán tī 小學 5 年á ê 時 tio̍h 有 1 kái 親身ê 經歷。 Hō͘ 我 完全 了解,si-tòa 長輩 in 所知所bat 無 比 lán gín-á-phí khah 好 jōa chōe,自hit時起, lán tio̍h 決心 ka-kī ê 人生 ka-kī 過。


Lán chín 回想--起來, lán hia-ê 社會成就koân ê仝班同學,tī lán iah kah in tàu-tīn teh 學校 ê 時,in ê 行放 tio̍h kap lán 天地差ah! Lán hit chūn 竟然 總 無知覺! 莫怪 差hiah 大khùi。


如今,時間 bē 倒頭駛, 怨嘆,後悔 是 jú 加添 悲哀ê 色水而已!

Lán ē記得lán同班同學 hiah-ê 才情 lâng ê hêng-siōng: hiah ê  chit-chūn  teh chòe CEO ê,事業有成就ê, hām  chit-má  chhiūⁿ lán sio-siāng 對未來 iah 是 一片迷糊 ê。

Hit當時,liōng-iok-á 30年前 lah, 差別 chá chiū 已經 顯現ah。
Chit ê 差別 sī chiah-nih-a 巨大,致到 lán tī hit當時,竟然完全 無知無覺。


Góa m̄-sī leh pí。是 leh 看 人生。Hit句 怨嘆後悔ê 悲哀, 是 lerh 講俗人 ê 感慨 lah[同理心]。

No comments:

Post a Comment

hō͘-chèng sū-bū-só͘ kî-tâm

十三號請到2號櫃台中年小姐:你要辦什麼? K: ìn-kàm chèng-bêng。 中年小姐:請坐,要幾份? K:beh kè-sêng 。koh ài hō͘-kháu thêng-pún。 中年小姐:代書 要用的,你要確認幾份。 K:Lóng 1 hūn,...